Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

 

KORUPCIJOS PREVENCIJA

 

Korupcijos prevencijos programos

   

VATESI kasmet yra atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. 
Atlikus korupcijos  tikimybės nustatymą pagal 2015 m. I–III ketv. duomenis, VATESI viršininko 2016 m.  kovo 30 d. įsakymu Nr. 22.3-58  „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos korupcijos tikimybės nustatymo išvados patvirtinimo“ buvo patvirtinta:

 

1) Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos korupcijos tikimybės nustatymo išvada;

 

2) Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2016–2020 metų kovos su korupcija programa;

 

3) Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2016–2020 metų kovos su korupcija programos priemonių planas

 

Atlikus korupcijos  tikimybės nustatymą pagal 2016 m. I–III ketv. duomenis, VATESI viršininko 2016 m.  rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 22.3-153  „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos korupcijos tikimybės nustatymo išvados patvirtinimo“ buvo patvirtinta Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos korupcijos tikimybės nustatymo išvada.

 

Apibendrinta informacija apie Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2016–2020 metų kovos su korupcija programos įgyvendinimą.

     

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos korupcijos tikimybės nustatymo išvadoje,  patvirtintoje VATESI viršininko 2016 m.  kovo 30 d. įsakymu Nr. 22.3-58  „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos korupcijos tikimybės nustatymo išvados patvirtinimo“, yra įvertinta VATESI veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytiems kriterijams. Atlikus VATESI veiklą reglamentuojančių teisės aktų analizę, buvo išskirtinos šios nagrinėti pasirinktos VATESI veiklos sritys:

 

-        -   kontrolės ir priežiūros funkcijų vykdymas;
- licencijų ir leidimų išdavimas;
- viešieji pirkimai (kaip sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo);
- valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimas.

 

Daugiau  skaitykite  skiltyje „Korupcijos rizikos analizė“.

   

Korupcijos rizikos analizė

 

Įvertinus VATESI veiklą pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus, esminių trūkumų nenustatyta. Tačiau pasiūlyta VATESI vidaus administravimo teisės aktuose nurodyti, kad asmenys, dalyvaujantys ir teisės aktų rengime, ir sprendimų, susijusių dėl administracinių paslaugų išdavimu, priėmime, ir vykdantys tų pačių ūkio subjektų priežiūrą (įskaitant poveikio priemonių taikymo procesą), privalo vykdyti funkcijas nešališkai ir  objektyviai.  Ši priemonė buvo įgyvendinta įtraukiant tokią nuostatą į Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos vidaus darbo tvarkos taisykles.

 

Išvadoje taip pat nurodoma, kad korupcijos pasireiškimo tikimybės VATESI nenustatyta, nekilo jokių įtarimų dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir pažeidimų nenustatyta.

 

Siekiant laikytis gerosios praktikos kovoti su korupcija  vykdant prevencinę veiklą, o ne kovojant su padariniais, kartu su Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos korupcijos tikimybės nustatymo išvada buvo patvirtinta Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2016–2020 metų kovos su korupcija programa ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2016–2020 metų kovos su korupcija programos priemonių planas. Priemonių planas yra pradėtas įgyvendinti.

   

Daugiau  skaitykite  skiltyje „Korupcijos prevencijos programos“.

   

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

   

VATESI Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, jei rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytomis sritimis. VATESI teisės aktus rengiantys asmenys yra įpareigoti užtikrinti, kad teisės aktas nesudarys sąlygų korupcijai pasireikšti. Teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atlieka Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, o tais atvejais, kai šis asmuo yra teisės akto projekto rengėjas – šio teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą atlieka Administravimo departamento direktorius. Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos yra skelbiamos kartu su teisės aktų projektais Teisės aktų informacinėje sistemoje.

   

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba nėra atlikusi  VATESI reguliavimo srities teisės aktų ar jų projektų antikorupcinių vertinimų, atitinkamai nebuvo pateikta  pasiūlymų dėl teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo.

   

Informacijos apie asmenį surinkimas

    

VATESI pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surenkama  informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu, yra šios: Administravimo departamento direktorius, Saugos analizės skyriaus vedėjas, Sistemų ir komponentų skyriaus vedėjas, Eksploatavimo patirties analizės skyriaus vedėjas, Priežiūros skyriaus vedėjas, Eksploatavimo nutraukimo skyriaus vedėjas, Transportavimo ir radiacinės saugos skyriaus vedėjas,  Radioaktyviųjų atliekų skyriaus vedėjas, Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizinės saugos skyriaus vedėjas, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas, Projektų valdymo skyriaus vedėjas, Vidaus audito skyriaus vedėjas, Visuomenės informavimo skyriaus vedėjas.

 

Informacija apie nurodytus asmenis nebuvo rinkta.

  

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją 

   

Už korupcijos prevenciją VATESI yra atsakinga Administravimo  departamento Teisės ir personalo skyriaus vedėja Ugnė Adomaitytė. Apie pažeidimus ir neteisėtus VATESI darbuotojų veiksmus prašome pranešti už korupcijos prevenciją atsakingam asmeniui elektroniniu paštu pranesk(at)vatesi.lt arba telefonu (8 5) 266 1585.

 
Teikdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją, jeigu yra galimybė su Jumis susisiekti. Anonimiškumas ir konfidencialumas garantuojamas.

 

Jei pageidaujate grįžtamojo ryšio,  prašome apie tai pranešti ir nurodyti, kokiu būdu su Jumis susisiekti. Mes susisieksime su Jumis po to, kai bus išnagrinėtas Jūsų pranešimas.

 

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

 

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/atsakingus asmenis

   

Kita aktuali informacija

  

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

  

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos: 
  
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;

Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba;

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

  

 

Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

 

2017  metais buvo atliktas vidaus auditas dėl korupcijos rizikos valdymo vertinimo.

 

  

Pranešimai apie korupciją

 

VATESI nėra  gavusi pranešimų apie korupciją.

 

  

Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

 

VATESI nėra gavusi pasiūlymų bei nevykdo projektų, susijusių su iniciatyvomis korupcijos prevencijai vykdyti.

 

         

 

 

Atnaujinta 2017-09-18