Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Visuomenės dalyvavimas sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje

Nuo 2017 m. lapkričio mėnesio, įsigaliojus Branduolinės saugos įstatymo pakeitimui, kuris įgyvendina 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyvą 2014/87/Euratomas, nustatančią Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistemą (Branduolinės saugos direktyvos pakeitimas), ir Branduolinės saugos reikalavimams BSR-1.1.5-2017 „Visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime branduolinės energetikos srityje procedūrų organizavimo tvarkos aprašas“, visuomenei suteikta teisė dalyvauti priimant svarbiausius sprendimus –  dėl branduolinės energetikos objektų statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos suderinimo, tam tikrų licencijų išdavimo (visi sprendimai nurodyti Branduolinės saugos įstatymo 39¹ straipsnio 1 dalyje). 

Daugiau informacijos apie tai, kokiu būdu visuomenė gali dalyvauti sprendimų priėmime, rasite paspaudę šią nuorodą.

 

 

VĮ Ignalinos atominės elektrinės paraiška išduoti licenciją vykdyti branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) gavo valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2018 m. rugsėjo 14 d. paraišką išduoti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos rūšies licenciją vykdyti branduolinės energetikos objektų  eksploatavimo nutraukimą (toliau – licencija).

Informacija apie branduolinės energetikos objektus

Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau - Ignalinos AE) buvo sumontuoti du RBMK-1500 reaktoriai. Pirmasis pradėtas eksploatuoti 1983 m. gruodžio pabaigoje, antrasis – 1987 m. rugpjūtį. 2004 m. gruodžio 31 d. buvo galutinai sustabdytas Ignalinos AE 1-asis energijos blokas, o 2009 m. gruodžio 31 d. ir 2-asis energijos blokas pagal Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą protokolą.

Pagal prašomą išduoti licenciją VĮ Ignalinos atominė elektrinė planuoja vykdyti Visagino sav. Drūkšinių k. esančių Ignalinos AE 1-ojo ir 2-ojo energijos blokų, Kietųjų radioaktyviųjų atliekų saugyklų (155, 155/1, 157, 157/1 pastatai) ir šių saugyklų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių, Skystųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių (150 pastato bitumavimo ir cementavimo įrenginių) eksploatavimo nutraukimą.

Informacija apie pareiškėją

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080, buveinės adresas Elektrinės g. 4, K47 Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika, tel.  (8 386)  28 985, faks.  (8 386)  24 396, el. p. iae(at)iae.lt

Sprendimo priėmimo terminas

VATESI priims sprendimą dėl licencijos išdavimo valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo visų tinkamai įformintų licencijai gauti reikalingų dokumentų gavimo dienos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 25 straipsnio 16 dalyje.

Svarbu pažymėti, kad licencija vykdyti branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą bus išduota tik tuomet, kai į Panaudoto branduolinio kuro saugyklą (PBKS-2) iš abiejų Ignalinos AE energijos blokų bus išvežtas visas eksploatavimo metu ten sukauptas panaudotas branduolinis kuras. Tai planuojama padaryti iki 2022 m. pabaigos.

 

Kontaktinis asmuo dėl visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime: Birutė Kuklytė-Jonutienė, VATESI vyriausioji specialistė visuomenės informavimui, info(at)vatesi.lt, tel. (8 5) 2665898.

Į viršu

VĮ Ignalinos atominės elektrinės prašymas peržiūrėti ir suderinti planuojamo bitumuotų radioaktyviųjų atliekų atliekyno aikštelės vertinimo dokumentus

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) gavo valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės 2020 m. sausio 6 d. prašymą peržiūrėti ir suderinti planuojamo bitumuotų radioaktyviųjų atliekų atliekyno aikštelės vertinimo dokumentus.

VĮ Ignalinos atominė elektrinė dabar veikiančią bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklą planuoja rekonstruoti ir pertvarkyti į trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyvių atliekų atliekyną.

Šiame etape prašoma peržiūrėti ir suderinti planuojamo bitumuotų radioaktyviųjų atliekų atliekyno aikštelės vertinimo ataskaitą. Tai vienas iš dokumentų, kurių pagrindu bus priimamas sprendimas, ar bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimas ir pertvarkymas į radioaktyviųjų atliekų atliekyną yra optimalus būdas taip sutvarkyti šias radioaktyvias atliekas. VATESI specialistams peržiūrėjus ir įvertinus, ar VĮ Ignalinos atominės elektrinės atliktas aikštelės vertinimas atitinka reikalavimus, ir suderinus pateiktą dokumentą, VĮ Ignalinos atominė elektrinė kitame etape rengs poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, šios saugyklos rekonstravimo projektą bei atliekyno saugos pagrindimo dokumentus. Jei aikštelė nebūtų pripažinta tinkama atliekynui įrengti, VĮ Ignalinos atominė elektrinė turėtų siūlyti kitus alternatyvius būdus, kaip tvarkyti šias radioaktyviąsias atliekas (jas išimti, supakuoti į radioaktyviųjų atliekų pakuotes, dėti į paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną ir panašiai).

Bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstrukcija , siekiant ją paversti trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekynu, tai šio įrenginio statybinių konstrukcijų stiprinimas, papildomų inžinerinių barjerų įrengimas ir atliekyno uždengimas hidroizoliaciniais ir apsauginiais įvairaus dydžio grunto sluoksniais bei atliekyno institucinės priežiūros techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimas pagal nustatytus reikalavimus.

 

Informacija apie planuojamą rekonstruoti bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklą

 

Bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugykla yra VĮ Ignalinos atominės elektrinės saugomos pramoninės aikštelės šiaurės vakarų dalyje ir skirta priimti ir saugoti bitumuotas radioaktyviąsias trumpaamžes mažo ir vidutinio aktyvumo (B ir C klasės) atliekas, kurios turėtų būti dedamos į paviršinį atliekyną.
Saugykloje yra sukaupta ir saugoma apie 14422 m3 bitumuotų radioaktyviųjų atliekų.


Informacija apie pareiškėją

 

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080, buveinės adresas Elektrinės g. 4, K47 Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika, tel. nr. (8 386)  28 985, faks. nr.  (8 386)  24 396, el. p. iae(at)iae.lt

Sprendimo priėmimo terminas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 32 ir 391 straipsnių nuostatomis VATESI pateiks išvadas dėl planuojamo bitumuotų radioaktyviųjų atliekų atliekyno aikštelės vertinimo ataskaitos ir sprendimo dėl šio dokumento derinimo per 12 mėnesių nuo tinkamai įformintų dokumentų pateikimo, o visuomenei šis VATESI sprendimo projektas bus pateiktas pasiūlymams ir pastaboms ne vėliau nei trys mėnesiai iki šio sprendimo priėmimo.

 
Kontaktinis asmuo dėl visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime: Birutė Kuklytė-Jonutienė, VATESI vyriausioji specialistė visuomenės informavimui, info(at)vatesi.lt, tel. (8 5) 2665898, dėl planuojamo bitumuotų radioaktyviųjų atliekų atliekyno aikštelės vertinimo dokumentų peržiūros Žybartas Patašius, vyriausiasis inspektorius, tel. (8 5) 2661574.

Į viršu

VĮ Ignalinos atominės elektrinės paraiška išduoti leidimą įvežti branduolinio kuro ciklo medžiagas į Labai mažai aktyvių radioaktyviųjų atliekų atliekyną ir pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolinio kuro ciklo medžiagas šiame atliekyne

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) 2020 m. sausio 15 d. gavo valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės paraišką išduoti Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytos rūšies leidimą įvežti branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas į branduolinės energetikos objekto, išskyrus branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę ir (ar) pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas šiuose branduolinės energetikos objektuose (toliau – leidimas).

Informacija apie branduolinės energetikos objektus

2015 m. gruodžio 23 d. VĮ Ignalinos atominė elektrinė gavo VATESI licenciją Nr. statyti ir eksploatuoti labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyną (toliau – LMARAA). LMARAA statybos darbai prasidėjo 2017 m. IV-ame ketvirtyje.


Parengta ir su VATESI suderinta IAE trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno pripažinimo tinkamu eksploatuoti programa. Labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno buferinėje saugykloje yra sukauptas pakankamas kiekis „A“ klasės atliekų atlikti pirmąją atliekų pakrovimo į LMARAA kampaniją.


VĮ Ignalinos atominė elektrinė prašo išduoti leidimą įvežti branduolinio kuro ciklo medžiagas į LMARAA ir pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolinio kuro ciklo medžiagas šiame atliekyne.

Informacija apie pareiškėją

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080, buveinės adresas Elektrinės g. 4, K47 Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika, tel.  (8 386)  28 985, faks.  (8 386)  24 396, el. p. iae(at)iae.lt

Sprendimo priėmimo terminas

 

VATESI priims sprendimą dėl leidimo išdavimo valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 26 straipsnio 7 dalyje.

Kontaktinis asmuo dėl visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime: Birutė Kuklytė-Jonutienė, VATESI vyriausioji specialistė visuomenės informavimui, info(at)vatesi.lt, tel. (8 5) 2665898.

Į viršu

VATESI sprendimas išduoti licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (toliau – VATESI) išnagrinėjo 2018 m. sausio 15 d. VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA) pateiktą, o 2019 m. vasario 12 d. VĮ Ignalinos atominės elektrinės patikslintą paraišką (po RATA prijungimo prie VĮ Ignalinos atominės elektrinės) ir 2021 m. gegužės 13 d. priėmė galutinį sprendimą išduoti VĮ Ignalinos atominei elektrinei licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą:

 

 

VATESI specialistai įvertino, kad Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo veikla, kuri yra aprašyta ir pagrįsta saugą pagrindžiančiuose dokumentuose, atitinka jai keliamus branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos reikalavimus ir, vykdant šią veiklą, darbuotojai, gyventojai ir aplinka bus tinkamai apsaugoti nuo jonizuojančios spinduliuotės poveikio.

 

Apibendrinta informacija apie planuojamus Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo darbus ir VATESI atliktą šios planuojamos veiklos saugos įvertinimą pateikiama Maišiagalos RAS eksploatavimo nutraukimo saugą pagrindžiančių dokumentų saugos peržiūros ir įvertinimo santraukoje.

 

Su sprendimo projektu bei dokumentais, pateiktais sprendimui priimti, galėjo susipažinti bei pateikti savo pasiūlymus visuomenė. Per Branduolinės saugos įstatyme nustatytą susipažinimo ir pasiūlymų pateikimo terminą pasiūlymų iš visuomenės negauta.

 

Informacija apie branduolinės energetikos objektą ir planuojamą veiklą

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla yra 200 m³ talpos monolitinis gelžbetonio rūsys, įrengtas 3 m gylyje Širvintų rajono Bartkuškio miške. Ši „Radono“ tipo saugykla uždaryta ir užkonservuota 1989 m. Joje laikomos iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų bei karinių dalinių 1963–1989 m. surinktos radioaktyviosios atliekos. Saugykla yra apie 7 km atstumu nuo Maišiagalos miestelio ir apie 30 km atstumu nuo Vilniaus. Visa saugyklos teritorija užima 2,7 ha plotą.

 

Per visą saugyklos eksploatavimo laikotarpį joje buvo sukaupta apie 114 m³  įvairaus aktyvumo nerūšiuotų ilgaamžių ir trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų. Atliekos buvo sluoksniuojamos su betono skiediniu. Baigiant įrenginį eksploatuoti, likusi ertmė buvo užpildyta betonu ir smėliu.

 

Pagal šiuolaikinius radioaktyviųjų atliekų tvarkymo reikalavimus, kiekvienos rūšies atliekos turi būti tvarkomos atskirai, todėl jas būtina išimti, surūšiuoti, supakuoti į specialias pakuotes ir sudėti į kiekvienai atliekų rūšiai skirtus atliekynus.

 

Licencija suteikia teisę už saugyklos priežiūrą atsakingai VĮ Ignalinos atominei elektrinei išimti radioaktyviąsias atliekas bei radionuklidais užterštas konstrukcijas ir gruntą iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos. Išimtos atliekos bus surūšiuotos ir išvežtos į Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius (Visagino savivaldybė, Drūkšinių k.), kur bus apdorotos ir padėtos saugoti į tam pritaikytas saugyklas šalia Ignalinos AE bei vėliau sudėtos į atliekynus. Sutvarkius Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aikštelę, ji galės būti naudojama kitai veiklai be jokių apribojimų. 

 

Informacija apie pareiškėją

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, įmonės kodas 255450080, buveinės adresas Elektrinės g. 4, K47 Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika, tel. nr. (8 386)  28 985, faks. nr.  (8 386)  24 396, el. p. iae(at)iae.lt

Į viršu

 

Atnaujinta 2021-05-13