Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo Nr.: 51085
Skelbimo data: 2022-04-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga:    Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Konkursą organizuojanti įstaiga:    Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos:    Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
    
Pareiginės algos koeficientas: 8,48 –10,18
Darbo vieta (miestas):    Vilnius
Pareigybės aprašymas:

 

VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS
ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
       
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. personalo valdymas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė;
4.2. administracinis reglamentavimas.
    
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. personalo valdymas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0
6.1. korupcijos prevencija;
6.2. Ūkio subjektų konsultavimo proceso organizavimas.
    
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
       
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.   
8. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.
10. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.
11. Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.
12. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
13. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
16. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
17. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.
18. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
19. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
20. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.
21. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.
22. Skatina, koordinuoja ir kontroliuoja korupcijai atsparios aplinkos kūrimą institucijoje ir pagal poreikį ir kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nustatytas funkcijas, gerinančias korupcijai atsparią aplinką.
23. Atlieka patikrinimus bei kitas su korupcijos prevencija susijusias veiklas arba prireikus koordinuoja patikrinimų bei kitų su korupcijos prevencija susijusių veiklų atlikimą.
24. Rengia teisės aktų, reglamentuojančių konsultacijų ūkio subjektams teikimą, korupcijos prevenciją, pranešėjų apsaugą, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimą, dalyvauja rengiant, kitus viešojo ir vidaus administravimo teisės aktų projektus.
25. Vykdo pranešėjų apsaugos kompetentingo subjekto funkcijas.
26. Vykdo viešųjų ir privačių interesų deklaravimo priežiūros, konsultavimo ir kitas su viešųjų ir privačių interesų derinimo valdymu susijusias funkcijas.
27. Užtikrina darbuotojų kaitos planavimą, užtikrina darbuotojų pokyčių poreikio įvertinimą ir šio įvertinimo rezultatų įgyvendinimą, užtikrina darbo laiko kuriamos vertės nustatymą ir vertinimą.
28. Teikia informaciją darbo tarybai, užsienio ekspertams.   
29. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
       
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

30. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
30.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
30.2. studijų kryptis – teisė (arba);
30.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
30.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
30.5. darbo patirtis – personalo srities patirtis;
30.6. darbo patirties trukmė – 1 metai.

31. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
31.1. kalba – anglų;
31.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

32. Atitikimas kitiems reikalavimams:
32.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
       
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

33. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
33.1. komunikacija – 4;
33.2. analizė ir pagrindimas – 3;
33.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
33.4. organizuotumas – 3;
33.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.

34. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
34.1. informacijos valdymas – 3.

35. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
35.1. teisės išmanymas – 3;
35.2. žmogiškųjų išteklių valdymas – 3.

 

Dokumentai priėmimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Dokumentai priimami iki: 2022-04-25 (imtinai)

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

 

Pareigos: Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Raimonda Usovienė

Telefonas: +37052196828; +37067289201  

El. paštas:raimonda.usoviene(at)vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

 

Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo Nr.: 51086

Skelbimo data:    2022-04-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga:    Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Konkursą organizuojanti įstaiga:    Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos:    Teisės ir personalo skyriaus  Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
    
Pareiginės algos koeficientas:    8,4810,18
Darbo vieta (miestas):    Vilnius
Pareigybės aprašymas:


VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS
ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
    
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Teisė.
4. Sprendimų įgyvendinimas.
            
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


5. Įstaigos viešojo ir vidaus administravimo veiklos atitikties teisės aktams vertinimas.
6. Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra.
            
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
    
7. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
9. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.
10. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
12. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
13. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
14. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
15. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
16. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.         
19. Koordinuoja administracinės naštos ūkio subjektams klausimus.
20. Teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės perkėlimo į nacionalinę teisę, rengia ir dalyvauja rengiant pozicijas ir kitus dokumentus Europos Sąjungos klausimais, kelia informaciją į Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą.
21. Dalyvauja įgyvendinant asmens duomenų apsaugos teisės aktus.
22. Teikia išvadas sprendimų, susijusių administracinių paslaugų teikimu ir poveikio priemonių taikymu.
23. Administruoja Administracinių nusižengimų registrą.
24. Renka ir teikia informaciją apie tarptautinį bendradarbiavimą bei atstovavimą Europos Sąjungos institucijose teikimą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.       
25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.2. studijų kryptis – teisė;
27. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
27.1. kalba – anglų;
27.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
28. Atitikimas kitiems reikalavimams:
28.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
          
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS


29. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
29.1. komunikacija – 3;
29.2. analizė ir pagrindimas – 4;
29.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
29.4. organizuotumas – 3;
29.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.
30. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
30.1. informacijos valdymas – 3.
31. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
31.1. teisės išmanymas – 3.

 

Pretendentų dokumentai priimami per VATIS iki 2022-04-25 (imtinai).

Konkursų/atrankų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Raimonda Usovienė
Telefonas: +37052196828; +37067289201
El. paštas: raimonda.usoviene(at)vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Konkursai į valstybės tarnautojo pareigas organizuojami Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos: Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė (referentė) 

tel.: (8 5) 266 1584.

 

Atnaujinta: 2022-04-08