Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vedėjas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, užtikrina suplanuotos Skyriaus veiklos įgyvendinimą ir už jį atsiskaito, organizuoja apibendrintos informacijos apie Skyriaus veiklą teikimą ir (ar) tokią informaciją teikia;
 • atsižvelgiant į VATESI veiklos specifiką ir naujausias tendencijas rengia ir teikia VATESI viršininkui tvirtinti VATESI vidaus audito metodiką, kad būtų sukurtas norminis vidaus audito procedūrų atlikimo pagrindas;
 • atsižvelgiant į atliktą VATESI rizikos vertinimo analizę planuoja Skyriaus veiklą, sudaro Skyriaus veiklos planus, juos raštu suderina su VATESI viršininku, kad būtų užtikrintas Skyriaus veiklos tęstinumas bei nustatytas vidaus audito poreikis;
 • per audito ataskaitų peržiūras arba (esant būtinybei) tiesiogiai dalyvauja audito procedūrose kontroliuojant Skyriaus veiklos efektyvumą;
 • pagal kompetenciją atstovauja VATESI kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;
 • teikia rekomendacijas VATESI viršininkui vidaus kontrolės, rizikos valdymo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais, kad būtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme nurodyti vidaus audito tikslas ir uždaviniai;
 • siekiant išvengti darbų dubliavimo, Skyriaus viduje koordinuoja Skyriaus veiklą bei keičiasi informacija su kitais audito vykdytojais;
 • siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas vykdo pažangos stebėjimą (veikla po audito);
 • siekiant tinkamai organizuoti Skyriaus funkcijas parengia ir teikia VATESI viršininkui tvirtinti Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus;
 • siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas sudaro sąlygas Skyriaus specialistams (vidaus auditoriams) tobulinti profesinius įgūdžius;
 • atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
 • siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas ir nepažeidžiant Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 7 straipsnio 6 dalies nuostatų dalyvauja VATESI organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir kitokiuose susirinkimuose;
 • tikrina ir vertina VATESI:
 • vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus kontrolės procedūrų aprašų, kitų vidaus administravimo teisės aktų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
 • veiklos atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, VATESI viršininko įsakymams, kitiems norminiams teisės aktams;
 • strateginio, metinio ir kitų planų įgyvendinimą, taip pat tai, ar veikla atitinka jų tikslus ir uždavinius, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
 • finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
 • lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
 • turto apskaitą ir apsaugą;
 • informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
 • VATESI veiklos trūkumus, dėl kurių VATESI atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo VATESI viršininkui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmeninės atsakomybės klausimą;
 • rengia ir pateikia VATESI viršininkui ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti VATESI veiklą ir vidaus kontrolę;
 • pataria VATESI viršininkui vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo klausimais;
 • pagal kompetenciją atlieka Skyriui priskirtų bylų tvarkymą ir perduoda jas atsakingam už VATESI archyvo tvarkymą valstybės tarnautojui teisės aktų nustatyta tvarka;
 • atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, VATESI viršininko nurodymus, susijusius su vidaus auditu;
 • rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius su vidaus auditu susijusius klausimus;
 • rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą ir iki kiekvienų metų kovo 1 d. teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai bei VATESI viršininkui;
 • teikia su vidaus auditu susijusias ir teisiškai pagrįstas išvadas ir pasiūlymus dėl Skyriaus specialistų rengiamų teisės aktų projektų;
 • rengia teisės aktų vidaus audito ir kitais susijusiais klausimais projektus bei dalyvauja darbo grupėse dėl teisės aktų tobulinimo;
 • esant poreikiui tobulina vidaus audito procedūras reglamentuojančius vidaus administravimo teisės aktus ir kitus dokumentus (metodines rekomendacijas, testus, klausimynus ir kita), kad būtų užtikrintas Skyriaus veiklos tęstinumas ir kokybė;
 • siekiant užtikrinti pažangos stebėjimą (veiklą po audito) tikrina, ar imtasi reikiamų veiksmų vidaus audito metu nustatytiems neatitikimams, trūkumams ir pažeidimams pašalinti (ištaisyti);
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius VATESI viršininko pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI strateginiai tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • 4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos, viešojo administravimo arba teisės studijų krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, finansinę, ūkinę viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus audito veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
 • išmanyti Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisykles, vidaus audito standartus, taip pat išmanyti audituojamą sritį;
 • gebėti rinkti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas bei teikti rekomendacijas VATESI viršininkui;
 • gebėti analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai rasti sprendimų būdus;
 • sugebėti analizuoti vidaus audito procedūrų aprašų efektyvumą ir pakankamumą;
 • mokėti valdyti skyriaus kompetencijai priskirtą dalykinę informaciją;
 • sugebėti vadovauti Skyriui, planuoti, organizuoti Skyriaus veiklą;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti raštvedybos organizavimą ir tvarkymą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):