Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

 

Vidaus audito skyrius

Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:

 • tikrinti ir vertinti, ar VATESI sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jos veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jos vidaus administravimo teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
 • teikti VATESI viršininkui objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl VATESI veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių, metinių ir kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos VATESI padaliniuose.

Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:

 • tikrina ir vertina VATESI:
 •  vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų, vidaus kontrolės procedūrų aprašų, kitų vidaus administravimo teisės aktų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
 •  veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
 •  strateginio, metinio ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
 •  finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
 •  lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
 •  turto apskaitą ir apsaugą;
 •  informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
 •  viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą;
 •  nustatęs teisėsaugos institucijų nagrinėtinų pažeidimų, suderinęs su VATESI viršininku, perduoda su tokiais pažeidimais susijusią medžiagą teisėsaugos institucijoms pagal jų kompetenciją;
 •  rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti VATESI veiklą ir vidaus kontrolę;
 •  analizuoja VATESI veiklos trūkumus, dėl kurių VATESI atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo VATESI viršininkui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakomybės klausimą;
 •  atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
 •  vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
 •  rengia Skyriaus veiklos planavimo dokumentus ir Skyriaus veiklos ataskaitą;
 •  organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina dokumentų saugojimą ir perdavimą teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojui, atsakingam už VATESI archyvo tvarkymą;
 •  rengia teisės aktus, reglamentuojančius su vidaus auditu susijusius klausimus;
 •  palaiko glaudžius ryšius su kitais VATESI padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti;
 •  bendradarbiauja vidaus audito klausimais su Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijomis, įstaigomis;
 •  atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, VATESI viršininko nurodymus, susijusius su vidaus auditu.