Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausiasis inspektorius

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius branduolinės energetikos objektų, branduolinės energetikos objekto aikštelių, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, verčiantis branduolinės energetikos srities veikla, fizinę saugą, rengia ir dalyvauja rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • nagrinėja pareiškėjų, licencijų, leidimų ar laikinųjų leidimų turėtojų, VATESI derinti, saugos peržiūrai ir įvertinimui pateiktus dokumentus;
 • teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl įspėjimo apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymą, darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo, vykdo tolesnę šių poveikio priemonių taikymo procedūrą;
 • teikia pasiūlymus dėl licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo išdavimo, licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimo ir dublikato išdavimo, dėl licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • rengia fizinės apsaugos procedūras reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja (prižiūri), kaip laikomasi nustatytų procedūrų, periodiškai atlieka taikomų fizinės apsaugos priemonių patikrinimą;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojus;
 • konsultuoja ūkio subjektus savo kompetencijos klausimais;
 • pagal savo kompetenciją ir vadovybės įgaliojimus atstovauja VATESI;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio bendradarbiavimo renginiams, dalyvauja bendradarbiavimo sutarčių rengime ir įgyvendinime, dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • skyriaus vedėjui pavedus, nesant Skyriaus vyriausiojo inspektoriaus BMK-6, atlieka Skyriaus vedėjo nurodytas Skyriaus vyriausiojo inspektoriaus BMK-6 pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį branduolinės energetikos srityje;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ ar jos atitikmeniu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, branduolinę saugą, radiacinę saugą, branduolinio ginklo neplatinimą (branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę, branduolinių dvejopo naudojimo prekių eksporto, importo ir tranzito kontrolę, visuotinį branduolinių bandymų uždraudimą) ir branduolinės energetikos objektų, branduolinės energetikos objekto aikštelių, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, verčiantis branduolinės energetikos srities veikla, fizinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais (toliau – teisės aktai), Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidiniais;
 • gerai išmanyti branduolinės energetikos objektų, branduolinės energetikos objekto aikštelių, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, verčiantis branduolinės energetikos srities veikla, fizinės saugos teisės aktus, TATENA rekomendacijas šioje srityje ir jų taikymą praktikoje;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimo taisykles.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir ūkio subjektais Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“, patvirtintų VATESI viršininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 22.3-37 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“ patvirtinimo“, pakeitimo projektą ir pateikti VATESI viršininkui tvirtinti
 • parengti išvadas ūkio subjektams dėl jų teikiamų branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos srities dokumentų.
 • suorganizuoti ūkio subjektų fizinės saugos srities patikrinimus bei dalyvauti patikrinimų komisijų veikloje. Parengti ir pateikti tvirtinti VATESI viršininkui patikrinimo ataskaitas. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka pateikti siūlymus dėl poveikio priemonių taikymo.
 • peržiūrėti VATESI vidinius teisės aktus, reglamentuojančius įslaptintų dokumentų fizinę apsaugą, ir atsižvelgiant į peržiūros rezultatus parengti pakeitimo projektus ar kitus papildomus būtinus dokumentus, įgyvenančius Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimus ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“.