Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausioji inspektorė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • teikia siūlymus dėl veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais, veiklos jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte ir jonizuojančios spinduliuotės šaltinių radiacinės saugos teisės aktų peržiūros ir rengimo, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais, rengia teisės aktus, susijusius su veikla su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais, veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte ir jonizuojančios spinduliuotės šaltinių sauga, teikia išvadas dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) padalinių ar kitų institucijų parengtų su šia sritimi susijusių teisės aktų projektų;
 • nagrinėja dokumentus, gautus iš valstybės institucijų veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais, veiklos jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte ir jonizuojančios spinduliuotės šaltinių radiacinės saugos ir licencijų, laikinųjų leidimų išdavimo ar šios veiklos registravimo klausimais ir teikia dėl jų išvadas;
 • koordinuoja ir nagrinėja pareiškėjų gauti licenciją ar laikinąjį leidimą vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte ar šios veiklos registravimo pateiktų dokumentų peržiūrą ir įvertinimą;
 • nagrinėja pareiškėjo gauti atestatą, suteikiantį teisę mokyti radiacinės saugos, pateiktus dokumentus, organizuoja ir dalyvauja šio asmens atestavime;
 • nagrinėja pareiškėjo, siekiančio gauti branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos eksperto pripažinimo pažymėjimą, pateiktus dokumentus, organizuoja ir dalyvauja šio asmens pripažinime, teikia pasiūlymus dėl radiacinės saugos eksperto pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo ir panaikinimo;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl įspėjimo apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymą, darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo, vykdo tolesnę šių poveikio priemonių taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar laikinojo leidimo išdavimo, patikslinimo, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, licencijos ar laikinojo leidimo priedo pakeitimo, šios veiklos registravimo ir registravimo panaikinimo, registravimo duomenų patikslinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • nustatyta tvarka dalyvauja VATESI avarinės parengties veikloje;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo radiacinei saugai, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį branduolinės energetikos arba radiacinės saugos srityje;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, branduolinę saugą ir radiacinę saugą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidiniais, reglamentuojančiais veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais, veiklos jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte ir jonizuojančios spinduliuotės šaltinių radiacinę saugą;
 • būti susipažinęs su branduolinės elektrinės technologija ir bendraisiais branduolinės saugos bei radiacinės saugos principais;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • įvertinti iš licencijų ir laikinųjų leidimų turėtojų, kitų pareiškėjų gautus veiklos su šaltiniais licencijavimo dokumentus ir teikti pastabas bei išvadas dėl veiklos registravimo, licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimo ir patikslinimo.
 • pateikti VATESI viršininkui tvirtinti Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“, patvirtintų Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-73 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.9.4-2016 „Branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdančių darbuotojų ir asmenų, atsakingų už radiacinę saugą, privalomojo radiacinės saugos mokymo, žinių patikrinimo, instruktavimo ir fizinių asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“, pakeitimo projektą.
 • atlikti patikrinimus UAB „NAU“ (gegužė), UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ (gegužė), UAB „Sventovis“ (birželis), siekiant patikrinti, ar jų vykdoma veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte atitinka radiacinės saugos reikalavimus, ir patikrinimą UAB „DEKRA Industrial“ (birželis), siekiant įsitikinti, kad vykdoma branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pagal VATESI išduotas licencijas arba RSC išduotas licencijas atitinka radiacinės saugos reikalavimus ir teisės aktų nustatytais terminais parengti ir pateikti VATESI viršininkui tvirtinti patikrinimų ataskaitas.
 • parengti VATESI internetiniam puslapiui anglų kalba informaciją apie branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimą ir radiacinės saugos mokymo atestavimo pažymėjimų išdavimą asmenims, siekiantiems įgyti teisę mokyti radiacinės saugos.
 • parengti ir pateikti tvirtinti Branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo tvarkos aprašo projektą.