Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausiasis inspektorius

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius pramonines matavimo ir valdymo sistemas, elektros energijos tiekimą branduolinės energetikos objektuose, branduolinę ir radiacinę saugą, dalyvauja rengiant Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) kompetencijai priskirtinus kibernetinį saugumą reglamentuojančius teisės aktus, rengia išvadas dėl branduolinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektų, įskaitant siūlymus tobulinti branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus bei siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • nagrinėja branduolinės energetikos objekto aikštelės vertintojo, licencijos, leidimų turėtojų, pareiškėjų ir kitų ūkio subjektų branduolinę saugą pagrindžiančius ir su branduoline sauga, kibernetiniu saugumu, pramoninėmis matavimo ir valdymo sistemomis, elektros energijos tiekimu branduolinės energetikos objektuose susijusius dokumentus, teikia išvadas dėl jų;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • renka informaciją apie kaimyninių šalių branduolinės energetikos objektus, reikalingą branduolinės energetikos objektų keliamo pavojaus Lietuvos Respublikai branduolinių ir radiologinių avarijų atveju įvertinimui atlikti;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • dalyvauja analizuojant asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirtį, vertina ją branduolinės saugos požiūriu ir, prireikus, organizuoja nepriklausomas ekspertizes;
 • rengia arba dalyvauja rengiant sutarčių su kitomis organizacijomis projektus, vykdo šių sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • dalyvauja rengiant ir rengia VATESI vidaus administravimo teisės aktus;
 • konsultuoja VATESI darbuotojus, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus, jiems teikia prašomą informaciją;
 • nustatyta tvarka dalyvauja avarinės parengties veikloje;
 • VATESI viršininkui įgaliojus, atstovauja VATESI;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį elektros inžinerijos arba elektronikos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir jų įgyvendinamaisiais teisės aktais, reglamentuojančiais kibernetinį saugumą;
 • būti susipažinęs su branduolinės saugos bei radiacinės saugos užtikrinimo principais;
 • būti susipažinęs su branduolinių elektrinių ir kitų branduolinės energetikos objektų technologijomis;
 • būti susipažinęs su branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidiniais;
 • išmanyti kibernetinio saugumo reikalavimus, taikytinus siekiant branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos tikslų;
 • išmanyti pramonines matavimo ir valdymo sistemas, jų kibernetinį saugumą;
 • išmanyti elektros energijos tiekimo branduolinės energetikos objektuose reikalavimus, taikytinus siekiant branduolinės ir radiacinės saugos tikslų;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):