Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausioji inspektorė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia teisės aktus, reglamentuojančius VATESI vykdomus patikrinimus, dalyvauja rengiant kitus branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, VATESI vidaus administravimo teisės aktus, pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų, įskaitant
 • siūlymus tobulinti branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus bei siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • nagrinėja branduolinės energetikos objekto aikštelės vertintojo, licencijos, leidimų turėtojų, pareiškėjų ir kitų ūkio subjektų branduolinę saugą pagrindžiančius arba su branduoline sauga susijusius dokumentus, teikia išvadas dėl jų;
 • dalyvauja vykdant ūkio subjektų patikrinimus;
 • koordinuoja VATESI vykdomų patikrinimų veiklą:
 • įdiegia, palaiko ir gerina patikrinimų procesą, vykdo šio proceso savininko funkcijas;
 • rengia VATESI patikrinimų metinį planą ir kitus patikrinimų planavimo dokumentus;
 • vykdo patikrinimų proceso stebėseną (patikrinimų planavimo, vykdymo, pažeidimų ir gerosios praktikos neatitikčių šalinimo bei kitų aspektų), atlieka kitus su šiuo procesu susijusius darbus;
 • administruoja, tvarko ir tobulina VATESI Vidaus administravimo informacinės sistemos Patikrinimų posistemę;
 • suinteresuotiems asmenims teikia apibendrintą informaciją apie atliktus VATESI patikrinimus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant, teikiant ir teikia informaciją apie administracinės paslaugos stebėsenos rodiklius suinteresuotiems asmenims;
 • koordinuoja priežiūros funkcijų optimizavimą, teikia su ūkio subjektų priežiūra susijusią informaciją suinteresuotiems asmenims;
 • koordinuoja valstybės rinkliavos dydžių, susijusių su VATESI veikla, nustatymą:
 • teisės aktų nustatyta tvarka perskaičiuoja valstybės rinkliavos dydžius už VATESI teikiamas paslaugas;
 • rengia teisės aktų pakeitimų projektus siekiant nustatyti naujas, panaikinti ar pakeisti esamas valstybės rinkliavas ar jų dydžius;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • dalyvauja analizuojant asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirtį, vertina ją branduolinės saugos požiūriu;
 • dalyvauja rengiant ir rengia VATESI vidaus administravimo teisės aktus;
 • savo kompetencijos klausimais konsultuoja VATESI darbuotojus;
 • savo kompetencijos klausimais konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus, jiems teikia prašomą informaciją;
 • teikia pasiūlymus dėl VATESI ekstremaliųjų situacijų valdymo plano branduolinių avarijų atveju gerinimo;
 • nustatyta tvarka dalyvauja VATESI Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • administruoja, tvarko ir tobulina Skyriaus elektronines duomenų bazes;
 • tvarko Skyriaus dokumentus, tobulina jų valdymo sistemą, koordinuoja kitų VATESI viršininko pavaduotojui branduolinei saugai pavaldžių padalinių dokumentų tvarkymo klausimus;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, VATESI viršininko pavaduotojo branduolinei saugai, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities fizikos studijų krypties, matematikos ir kompiuterių mokslų studijų krypčių grupei priklausančios krypties arba technologijos mokslų studijų srities energijos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu ir rusų kalbą ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, ekstremaliųjų situacijų valdymą, avarinę parengtį branduolinės energetikos objektuose ir vykdant kitą veiklą branduolinės energetikos srityje, poveikio priemonių taikymą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidiniais;
 • būti susipažinęs su branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis;
 • išmanyti valstybės rinkliavas reglamentuojančius teisės aktus, ūkio subjektų patikrinimus reglamentuojančius teisės aktus ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidinius, branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus;
 • būti susipažinęs su branduolinės, radiacinės saugos užtikrinimo ir ekstremaliųjų situacijų valdymo principais;
 • būti susipažinęs su branduolinių elektrinių ir kitų branduolinės energetikos objektų technologijomis;
 • būti susipažinęs su šiuolaikiniais saugai svarbių veiksnių tikimybinio vertinimo analizės principais ir metodais, jos taikymo galimybėmis bei ribojimais;
 • būti susipažinęs su kokybės vadybos principais ir standartais;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • parengti Patikrinimų procedūros aprašo, patvirtinto VATESI viršininko 2014 m. lapkričio 6 d. Nr. 22.3-193 „Dėl Patikrinimų procedūros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Patikrinimų procedūros aprašas), pakeitimą, atsižvelgiant į Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“, patvirtintų VATESI viršininko 2011 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 22.3-82 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“ (toliau – Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.3-2016 „Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos patikrinimai“), 2018 m. pakeitimus ir IRRS misijos rekomendacijas bei pasiūlymus (atitinka pareigybės aprašymo 5.1 papunktį, 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-233 23 punktą).
 • vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ peržiūrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi (atitinka VATESI 2019 metų veiklos plano patvirtinto VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 21 dienos įsakymu Nr. 22.3-330, 01.01.02.01.01 priemonę ir pareigybės aprašymo 5.1 ir 5.7 papunkčius).
 • dalyvauti ūkio subjektų patikrinimuose (atitinka Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019–2021 m. strateginio plano, patvirtinto VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-329 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019–2021 m. strateginio plano patvirtinimo“, 01.01.01.01.03 priemonę ir pareigybės aprašymo 5.3 papunktį).
 • parengti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2020 m. patikrinimų planą (atitinka Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019–2021 m. strateginio plano, patvirtinto VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-329 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019–2021 m. strateginio plano patvirtinimo“,, 01.01.01.01.03 priemonę ir pareigybės aprašymo 5.4 papunktį).
 • išanalizuoti savo kompetencijos srityje Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktas rekomendacijas, kaip tobulinti VATESI vykdomą ūkio subjektų veiklos priežiūrą, ir pateikti esamos situacijos konkrečioje ūkio subjektų veiklos priežiūros srityje aprašymą, išvadas bei būtinas koreguojančias priemones padėčiai gerinti. Parengti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktų rekomendacijų, kaip tobulinti valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos vykdomą ūkio subjektų veiklos priežiūrą, analizės ataskaitą (atitinka pareigybės aprašymo 5.6 papunktį).