Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausiasis inspektorius

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • teikia siūlymus dėl radiacinės saugos, radionuklidų išmetimų iš branduolinės energetikos objektų ribojimo ir kontrolės teisės aktų peržiūros ir rengimo, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais, rengia radiacinės saugos teisės aktus, teikia išvadas dėl kitų Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) padalinių ar kitų institucijų parengtų su šia sritimi susijusių teisės aktų projektų;
 • nagrinėja dokumentus, gautus iš valstybės institucijų, radiacinės saugos klausimais ir teikia dėl jų išvadas;
 • nagrinėja licencijų, leidimų turėtojų ir pareiškėjų pateiktus dokumentus radiacinės saugos, įskaitant radiacinės saugos programos įgyvendinimą, klausimais, kitus VATESI derinti, saugos peržiūrai ir įvertinimui pateiktus su radiacine sauga ir radionuklidų išmetimų iš branduolinės energetikos objektų ribojimu ir kontrole susijusius dokumentus;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • vykdo VATESI darbuotojų rengimą ir instruktavimą radiacinės saugos klausimais;
 • nagrinėja branduolinės energetikos objektų dozimetrijos tarnybos, siekiančios pripažinimo, pateiktus dokumentus, organizuoja ir dalyvauja šios tarnybos pripažinime, teikia siūlymus dėl dozimetrijos tarnybos įspėjimo apie galimą pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą, pripažinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo ir panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo išdavimo, jų pakeitimo, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininko pavedimu atstovauja VATESI;
 • vertina kaimyninių valstybių planuojamų statyti, statomų ir eksploatuojamų branduolinės energetikos objektų saugos ir kitus susijusius dokumentus;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo radiacinei saugai, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį branduolinės energetikos arba radiacinės saugos srityje;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, branduolinę saugą ir radiacinę saugą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidiniais, reglamentuojančiais branduolinės energetikos objektų radiacinę saugą ir radionuklidų išmetimų iš branduolinės energetikos objektų ribojimą;
 • būti susipažinęs su branduolinės elektrinės technologija ir bendraisiais branduolinės saugos bei radiacinės saugos principais;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • peržiūrėti, išnagrinėti ir įvertinti IAE metinę ataskaitą apie darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenos programos įgyvendinimą ir IAE darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenos programą.
 • peržiūrėti, išnagrinėti ir įvertinti radioaktyviųjų atliekų saugojimo ir tvarkymo įrenginių bei dezaktyvavimo ir išmontavimo projektų saugos dokumentus radiacinės saugos klausimais.
 • atlikti patikrinimus „Patalpų kategorizavimo ir radiologinio monitoringo sistemos patikrinimas (IAE, PBKS-2, B3/4)“, „Radiacinės saugos reikalavimų vykdymo įgyvendinant radiacinės saugos optimizavimo principą patikrinimas“ ir dalyvauti atliekant patikrinimus „Pirminio atliekų apdorojimo komplekso 130/2 pastate pasiruošimo eksploatavimui patikrinimas“ bei „IAE atliekų pirminio apdorojimo aikštelės įrengimo A1 bloke darbų užbaigimo patikrinimas (projektas B9-3(1))“.
 • instruktuoti VATESI darbuotojus radiacinės saugos klausimais.
 • peržiūrėti branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“ ir parengti pakeitimo projektą.