Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausiasis inspektorius

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • tikrina, ar licencijos ar leidimo turėtojai, jiems paslaugas teikiantys, prekes tiekiantys, darbus atliekantys asmenys laikosi branduolinės saugos reikalavimų ir taisyklių, kitų branduolinę saugą reglamentuojančių teisės aktų;
 • vertina, kaip laikomasi branduolinės saugos reikalavimų ir taisyklių, kitų branduolinę saugą reglamentuojančių teisės aktų eksploatuojant ir bandant branduolinės elektrinės (toliau – BE) ir kitų branduolinės energetikos objektų (toliau – BEO) svarbias saugai sistemas ir komponentus;
 • analizuoja ataskaitas apie neįprastuosius įvykius BEO, vertina jų svarbą saugos požiūriu bei prireikus teikia pasiūlymus dėl koreguojančių priemonių nustatymo;
 • analizuoja ir vertina BEO saugos sistemų ir įrengimų bandymo programas bei teikia išvadas dėl jų;
 • analizuoja VATESI pateiktus BEO modifikacijų saugą pagrindžiančius dokumentus bei teikia išvadas dėl jų;
 • skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja stebėtojo teisėmis atestuojant saugai svarbiose pareigybėse dirbančius BE darbuotojus, analizuoja BEO darbuotojų mokymo programas ir teikia išvadas dėl kitų dokumentų BEO darbuotojų kompetencijos užtikrinimo klausimais;
 • dalyvauja peržiūrint galiojančius ir rengia naujus branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat peržiūri ir rengia kitus teisės aktus, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • pagal Skyriaus kompetenciją, VATESI viršininkui įgaliojus, atstovauja VATESI;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • perka ir saugo VATESI atsargas (kurą), kurios jam perduotos, naudojasi darbe jam perduotais VATESI tarnybiniais automobiliais ir kitomis priemonėmis;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį branduolinės energetikos srityje;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir bent viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ ar jos atitikmeniu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, branduolinę saugą ir radiacinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidiniais;
 • būti susipažinęs su branduolinės elektrinės įrengimais bei technologinio proceso ypatumais, technologinių reglamentų reikalavimais;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • vykdyti patikrinimus, numatytus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019 m. patikrinimų plane, patvirtiname VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 22.3-316 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019 m. patikrinimų plano patvirtinimo“
 • dalyvauti Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų kvalifikacijos patikrinimo egzaminuose.
 • apibendrinti informaciją apie 2019 m. VATESI suderintas Ignalinos atominės elektrinės sistemų ir komponentų modifikacijas.
 • vykdyti Ignalinos atominės elektrinės įrengimų ir vamzdynų išregistravimą išvedimo iš eksploatacijos proceso eigoje.