Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Radiacinės apsaugos departamento Transportavimo ir radiacinės saugos skyrius

Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:

 • vykdyti branduolinės saugos, radiacinės saugos verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radionuklidų išmetimo į aplinką ribojimo, branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimo, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimo, avarinės parengties valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą branduolinės energetikos objektuose ir vykdant veiklą branduolinėje energetikoje;
 • rengti ir dalyvauti rengiant branduolinę saugą ir radiacinę saugą verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau kartu vadinama – saugą) reglamentuojančius teisės aktus radiacinės saugos verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radionuklidų išmetimo į aplinką ribojimo, branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimo, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimo, avarinės parengties srityse;
 • prižiūrėti, kaip vykdomi saugos reikalavimai;
 • dalyvauti veiklos branduolinėje energetikoje licencijų ir leidimų išdavimo ir saugos vertinimo procese, organizuoti veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimą;
 • organizuoti ir dalyvauti VATESI ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje.


Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:

 • rengia teisės aktus, reglamentuojančius radiacinę saugą verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radionuklidų išmetimo į aplinką ribojimą, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimą, avarinę parengtį, branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimą, rengia išvadas dėl teisės aktų projektų;
 • organizuoja aukščiau nurodytas sritis reglamentuojančių teisės aktų periodinį peržiūrėjimą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais, ir prižiūri, kaip jie įgyvendinami;
 • dalyvauja rengiant kitus saugą reglamentuojančius teisės aktus bei vertina juos saugos požiūriu;
 • analizuoja teisės aktus, Tarptautinės atominės energijos agentūros saugos standartus, užsienio šalių praktiką ir teikia pasiūlymus dėl saugos reglamentavimo ir priežiūros tobulinimo;
 • analizuoja branduolinės energetikos objektų saugos vertinimo rezultatus, branduolinės energetikos objektų modifikacijų dokumentus radiacinės saugos verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimo, avarinės parengties srityse, rengia atitinkamas išvadas;
 • analizuoja licencijų, leidimų ir laikinųjų leidimų turėtojų arba pareiškėjų pateiktus  dokumentus dėl radiacinės saugos verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radionuklidų išmetimo į aplinką ribojimo, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimo, avarinės parengties, branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimo bei teikia išvadas;
 • dalyvauja komisijų, tiriančių avarijas, incidentus ar įvykius VATESI prižiūrimuose branduolinės energetikos objektuose ir vykdant kitą veiklą su  branduolinėmis ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagomis,  darbe arba atlieka savarankiškus tyrimus;
 • rengia ataskaitas apie saugos būklę branduolinės energetikos objektuose;
 • vertina branduolinės energetikos objektų projektus saugos požiūriu;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl branduolinės energetikos objektų saugos gerinimo priemonių ir prižiūri, kaip jos įgyvendinamos;
 • planuoja ūkio subjektų veiklos priežiūrą;
 • dalyvauja atliekant ir atlieka ūkio subjektų patikrinimus;
 • dalyvauja veiklos branduolinėje energetikoje licencijų ir leidimų išdavimo procese ir teikia pasiūlymus pagal Skyriaus kompetenciją dėl  licencijos ar leidimo išdavimo, licencijos ar leidimo sąlygų nustatymo ir jų pakeitimo, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • organizuoja ir vykdo branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimą, teikia pasiūlymus dėl  licencijos ar laikinojo leidimo išdavimo, patikslinimo, dublikato išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • VATESI viršininko arba viršininko pavaduotojo pavedimu dalyvauja egzaminuojant branduolinės energetikos objektų vadovus ir darbuotojus;
 • organizuoja ir dalyvauja VATESI ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • rengia VATESI ekstremaliųjų situacijų valdymo planą branduolinių avarijų ir taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus radinio ir kitos radiologinės avarijos ir įvykio atveju  ir kontroliuoja jo vykdymą;
 • organizuoja VATESI darbuotojų rengimą ir kvalifikacijos kėlimą avarinės parengties klausimais, įskaitant ir civilinės saugos mokymus branduolinės avarijos ir taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus radinio ir kitos radiologinės avarijos ir įvykio atvejais;
 • bendradarbiauja su mokslinės-techninės paramos organizacijomis, kitomis Lietuvos, tarptautinėmis ir kitų šalių organizacijomis;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybinių institucijų darbuotojus, ūkio subjektus Skyriaus kompetencijos  klausimais;
 • inicijuoja atitinkamų prekių, paslaugų, darbų pirkimus, rengia technines specifikacijas, sutarčių projektus, priima prekes, paslaugas, darbus pagal šias sutartis;
 • dalyvauja rengiant VATESI vidaus administravimo teisės aktus;
 • vykdo kitus VATESI viršininko ir viršininko pavaduotojo pavedimus.