Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Radiacinės apsaugos departamento Eksploatavimo nutraukimo skyrius

Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:

 • vykdyti branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo branduolinės saugos ir radiacinės saugos valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą;
 • rengti ir dalyvauti rengiant branduolinę saugą ir radiacinę saugą (toliau – saugą) reglamentuojančius teisės aktus;
 • prižiūrėti, kaip vykdomi saugos teisės aktai;
 • dalyvauti veiklos branduolinėje energetikoje licencijų ir leidimų išdavimo ir saugos vertinimo procese;
 • dalyvauti VATESI avarinės parengties veikloje.

Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:

 • rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą bei jo saugos vertinimą;
 • organizuoja aukščiau nurodytų teisės aktų periodinį peržiūrėjimą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais, ir prižiūri, kaip jie įgyvendinami;
 • dalyvauja rengiant kitus saugą reglamentuojančius teisės aktus ir prižiūri, kaip jie įgyvendinami;
 • analizuoja teisės aktus, Tarptautinės atominės energijos agentūros saugos standartus, užsienio šalių praktiką ir teikia pasiūlymus dėl saugos reglamentavimo ir priežiūros tobulinimo;
 • analizuoja branduolinės energetikos objektų saugos vertinimo rezultatus, branduolinės energetikos objektų modifikacijų dokumentus bei kitus licencijų, leidimų turėtojų arba pareiškėjų dokumentus, VATESI derinimui teikiamus dokumentus eksploatavimo nutraukimo srityje, rengia atitinkamas išvadas;
 • dalyvauja komisijų, tiriančių avarijas, incidentus ar įvykius VATESI prižiūrimuose branduolinės energetikos objektuose ir kitoje veikloje, darbe arba atlieka savarankiškus tyrimus;
 • rengia ataskaitas apie saugos būklę branduolinės energetikos objektuose;
  vertina branduolinės energetikos objektų projektus branduolinės saugos požiūriu;
 • planuoja ūkio subjektų veiklos priežiūrą;
 • dalyvauja rengiant ir rengia išvadas dėl teisės aktų projektų;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl branduolinės energetikos objektų saugos gerinimo priemonių, prižiūri kaip jos įgyvendinamos;
 • dalyvauja planuojant ir atliekant ūkio subjektų patikrinimus;
 • dalyvauja licencijų ir leidimų išdavimo procese, teikia pasiūlymus dėl  licencijos ar leidimo išdavimo, licencijos ar leidimo sąlygų nustatymo ir jų pakeitimo, licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • VATESI viršininko pavedimu dalyvauja egzaminuojant branduolinės energetikos objektų vadovus ir darbuotojus;
 • dalyvauja VATESI avarinio centro veikloje;
 • bendradarbiauja su mokslinės-techninės paramos organizacijomis, kitomis Lietuvos, tarptautinėmis ir kitų šalių organizacijomis ir specialistais;
  teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • inicijuoja atitinkamų ekspertinių prekių, paslaugų, darbų pirkimus, rengia technines specifikacijas, sutarčių projektus, priima prekes, paslaugas, darbus pagal šias sutartis;
 • dalyvauja rengiant VATESI vidaus administravimo teisės aktus;
 • vykdo kitus VATESI viršininko ir viršininko pavaduotojo pavedimus.