Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyrius

Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:

 • vykdyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą;
 • rengti ir dalyvauti rengiant branduolinę saugą ir radiacinę saugą (toliau kartu – sauga) reglamentuojančius teisės aktus;
 • prižiūrėti, kaip vykdomi teisės aktų reikalavimai;
 • dalyvauti veiklos branduolinėje energetikoje licencijų ir leidimų išdavimo ir saugos vertinimo procese;
 • dalyvauti VATESI avarinio centro veikloje.


Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:

 • rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius branduolinės energetikos objektų saugų projektavimą, statybą, pripažinimą tinkamais eksploatuoti, eksploatavimą bei jų saugos vertinimą, radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, panaudoto branduolinio kuro saugojimą ir radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygius medžiagoms ir atliekoms, susidarančioms branduolinės energetikos srities veiklos metu, rengia išvadas dėl teisės aktų projektų;
 • organizuoja aukščiau nurodytas sritis reglamentuojančių teisės aktų periodinį peržiūrėjimą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais, ir prižiūri, kaip jie įgyvendinami;
 • dalyvauja rengiant kitus saugą reglamentuojančius teisės aktus ir prižiūri, kaip jie įgyvendinami;
 • analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktus, Tarptautinės atominės energijos agentūros saugos standartus, užsienio šalių praktiką ir teikia pasiūlymus dėl saugos reglamentavimo ir priežiūros tobulinimo;
 • analizuoja branduolinės energetikos objektų saugos analizės ir pagrindimo rezultatus, branduolinės energetikos objektų modifikacijų dokumentus bei kitus VATESI licencijų ar leidimų turėtojų arba pareiškėjų pateiktus dokumentus radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityse, rengia atitinkamas išvadas;
 • dalyvauja komisijų, tiriančių avarijas, incidentus ar įvykius VATESI prižiūrimuose branduolinės energetikos objektuose ir vykdant kitą veiklą su branduolinėmis ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagomis, darbe arba atlieka savarankiškus tyrimus;
 • rengia ataskaitas apie saugos būklę branduolinės energetikos objektuose;
 • vertina branduolinės energetikos objektų projektus saugos požiūriu;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl branduolinės energetikos objektų saugos gerinimo priemonių, prižiūri kaip jos įgyvendinamos;
 • dalyvauja atliekant ir atlieka patikrinimus;
 • planuoja ūkio subjektų veiklos priežiūrą;
 • dalyvauja veiklos branduolinėje energetikoje licencijų ir leidimų išdavimo procese, teikia pasiūlymus pagal Skyriaus kompetenciją dėl  licencijos ar leidimo išdavimo, licencijos ar leidimo sąlygų nustatymo ir jų pakeitimo, licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • VATESI viršininko pavedimu dalyvauja egzaminuojant branduolinės energetikos objektų vadovus ir darbuotojus;
 • dalyvauja VATESI avarinio centro veikloje;
 • bendradarbiauja su mokslinės-techninės paramos organizacijomis, kitomis Lietuvos, tarptautinėmis ir kitų šalių organizacijomis;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybinių institucijų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • inicijuoja atitinkamų prekių, paslaugų, darbų pirkimus, rengia technines specifikacijas, sutarčių projektus, priima prekes, paslaugas, darbus pagal šias sutartis;
 • dalyvauja rengiant VATESI vidaus administravimo teisės aktus;
 • vykdo kitus VATESI viršininko ir viršininko pavaduotojo pavedimus.