Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Branduolinės saugos departamento Priežiūros skyrius

Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:

 • dalyvauti rengiant branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus;
 • tiesiogiai prižiūrėti, kaip vykdomi branduolinę saugą reglamentuojantys teisės aktai;
 • dalyvauti branduolinės energetikos objektų branduolinės saugos peržiūros ir įvertinimo bei licencijų ir leidimų išdavimo procesuose;
 • dalyvauti VATESI avarinės parengties veikloje.Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:

 • dalyvauja rengiant ir peržiūrint branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais, ir prižiūri, kaip jie vykdomi;
 • analizuoja teisės aktus, Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) saugos standartus, užsienio šalių praktiką ir teikia siūlymus dėl branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros tobulinimo;
  vykdo branduolinės energetikos objekto tiesioginę priežiūrą visais branduolinės energetikos objekto gyvavimo etapais branduolinės energetikos objekto statybos vietoje (aikštelėje):

  • dalyvauja planuojant ūkio subjektų patikrinimus;
  • organizuoja, vykdo ir (ar) dalyvauja ūkio subjektų patikrinimuose;
  • tikrina, ar asmenys, turintys teisę statyti, eksploatuoti branduolinę elektrinę (toliau – BE) ir kitus branduolinės energetikos objektus (toliau – BEO), vykdyti BE ir kitų BEO eksploatavimo nutraukimą bei jiems paslaugas teikiantys, prekes tiekiantys ar darbus atliekantys asmenys laikosi teisės aktų BE;
  • tikrina, kaip laikomasi branduolinės saugos teisės aktų reikalavimų eksploatuojant ir bandant BE ir kitų branduolinės energetikos objektų svarbias saugai sistemas, laikant ir vežant branduolinio kuro ciklo medžiagas bei vykdant branduolinių medžiagų  apskaitą BE, laikant BE prietaisus ir įrengimus, registruojant kontroliuojamus įrenginius ir vamzdynus;
  • tikrina montavimo darbų kokybę BE;
  • tikrina, ar laikomasi branduolinės saugos teisės aktų ruošiant ir perkvalifikuojant BE darbuotojus, tikrina BE pasirengimą  galimoms avarijoms;
  • dalyvauja egzaminuojant branduolinės energetikos objektų vadovus, inžinerijos ir technikos darbuotojus branduolinės saugos teisės aktų klausimais;
  • tikrina BE energijos blokų, BE sistemų, įrenginių bei įrengimų parengimą paleidžiant juos po planinių remontų bei trumpalaikių stabdymų;
  • prižiūri, kaip tiriami branduolinės energetikos objektų eksploatavimo pažeidimai, kaip organizuojama BE incidentų ir įrenginių gedimo analizė;
  • tikrina, kaip laikomasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų branduolinio reaktoriaus valdymo ir apsaugos bei patikimo elektros tiekimo sistemų eksploatavimo, remonto ir bandymų metu;

 • dalyvauja licencijų ir leidimų išdavimo procese, teikia pasiūlymus dėl  licencijos ar leidimo išdavimo, licencijos ar leidimo sąlygų nustatymo ir jų pakeitimo, licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • dalyvauja branduolinės saugos peržiūros ir įvertinimo procese:
 • tikrina branduolinės energetikos objektų, jų sistemų, įrenginių ir įrengimų saugą;
 • dalyvauja Neįprastų įvykių analizės komisijos veikloje, VATESI viršininko nurodymu dalyvauja BE avarijų ir incidentų tyrimų komisijų darbe, dalyvauja kitų komisijų, tiriančių avarijas, incidentus ar įvykius VATESI prižiūrimuose branduolinės energetikos objektuose ir veikloje, darbe arba atlieka savarankiškus tyrimus;
 • vertina branduolinės energetikos objektų projektus branduolinės saugos požiūriu;
 • analizuoja ataskaitas apie neįprastuosius įvykius BE, vertina jų ir koreguojančių priemonių svarbą saugos požiūriu bei teikia siūlymus dėl koreguojančių priemonių;
 • dalyvauja avarijų, incidentų bei, įrangos ir vamzdynų gedimų BE tyrimo komisijos darbe;
 • analizuoja VATESI pateiktus branduolinės energetikos objekto modifikacijų dokumentus bei teikia išvadas;
 • rengia ataskaitas apie saugos būklę branduolinės energetikos objektuose;
  teikia išvadas ir pasiūlymus dėl branduolinės energetikos saugos gerinimo priemonių, prižiūri, kaip jos įgyvendinamos;
 • analizuoja ir derina BE saugos sistemų ir įrengimų bandymo programas;
  imasi neatidėliotinų poveikio priemonių iškilus grėsmei žmonių saugumui ar aplinkai prižiūrimame objekte;
 • dalyvauja VATESI avarinės parengties veikloje;
 • pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja VATESI;
 • bendradarbiauja su mokslinės-techninės paramos organizacijomis, kitomis Lietuvos, tarptautinėmis ir kitų šalių organizacijomis ir specialistais;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų institucijų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • dalyvauja rengiant VATESI vidaus administravimo teisės aktus;
 • vykdo kitus viršininko, viršininko pavaduotojo pavedimus.