Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Branduolinės saugos departamento Eksploatavimo patirties analizės skyrius

Svarbiausias skyriaus uždavinys yra:

 • vykdyti žemiau nurodytų sričių branduolinės energetikos objektų branduolinės saugos valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą:
  • eksploatavimo patirties panaudojimas;
  • saugos vadyba;
  • branduolinės energetikos objektų darbuotojų atrankos, mokymo ir kompetencijos užtikrinimo sistema;
  • žmogiškieji veiksniai;
  • saugos kultūra.


Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:

 • rengia branduolinės saugos (toliau – saugos) teisės aktus, nustatančius pareiškėjų, licencijų ir leidimų turėtojų eksploatavimo patirties naudojimo, saugos vadybos, darbuotojų atrankos, mokymo ir kompetencijos užtikrinimo sistemos, taip pat žmogiškųjų veiksnių įvertinimo ir saugos kultūros plėtros reikalavimus;
 • organizuoja šių teisės aktų periodinį peržiūrėjimą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais, ir prižiūri, kaip jie įgyvendinami, rengia išvadas dėl teisės aktų projektų;
 • analizuoja teisės aktus, Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) saugos standartus, užsienio šalių praktiką ir teikia pasiūlymus dėl saugos reglamentavimo tobulinimo;
 • vertina pareiškėjų, licencijų ir leidimų turėtojų (toliau – ūkio subjektai) eksploatavimo patirties naudojimą;
 • atrenka, analizuoja, sistemina ir kaupia informaciją apie kitų šalių branduolinės energetikos objektų eksploatavimo patirtį bei kitais saugos klausimais;
 • organizuoja bei vykdo branduolinės energetikos objektų eksploatavimo saugos rodiklių pokyčio tendencijų ir priežasčių analizę, tam tikslui sudaro ir pildo atitinkamą duomenų bazę;
 • vertina ūkio subjektų žmogiškųjų veiksnių programas, personalo atrankos ir kvalifikacijos užtikrinimo sistemą. Prižiūri, kaip užtikrinamas žmogiškųjų veiksnių įvertinimas branduolinės energetikos objektų saugą pagrindžiančiuose dokumentuose;
 • vertina ūkio subjektų saugos vadybos sistemas. Prižiūri, kaip laikomasi saugos reikalavimų saugos vadybos srityje;
 • vertina ūkio subjektų saugos kultūros kėlimo priemones. Prižiūri, kaip laikomasi nustatytų reikalavimų saugos kultūros srityje;
 • analizuoja branduolinės energetikos objektų saugą pagrindžiančius dokumentus, rengia atitinkamas išvadas, teikia pasiūlymus dėl branduolinės energetikos objektų saugos gerinimo ir, prireikus, organizuoja ekspertizes;
 • organizuoja bei vykdo ataskaitų apie neįprastuosius įvykius branduolinės energetikos objektuose bei kitos eksploatavimo patirties analizę;
 • rengia informaciją TATENA ir Branduolinės energijos agentūros TATENA/BEA IRS (Tarptautinė pranešimo apie eksploatavimo patirtį sistema), INES (Tarptautinė branduolinių ir radiologinių įvykių skalė) ir FINAS (Informacijos pasikeitimo apie incidentus, susijusius su branduolinio kuro ciklo medžiagomis, pranešimo ir analizės sistemos duomenų bazė) apie saugos požiūriu svarbius įvykius bei įgytą patirtį;
 • dalyvauja komisijų, tiriančių avarijas, incidentus ar įvykius VATESI prižiūrimuose branduolinės energetikos objektuose ir veikloje, darbe arba atlieka savarankiškus tyrimus;
 • rengia ataskaitas apie saugos būklę branduolinės energetikos objektuose;
  teikia išvadas ir pasiūlymus dėl branduolinės energetikos objektų saugos gerinimo priemonių, prižiūri, kaip jos įgyvendinamos;
 • dalyvauja planuojant ir atliekant ūkio subjektų patikrinimus, planuoja ūkio subjektų veiklos priežiūrą;
 • dalyvauja licencijų ir leidimų išdavimo procese, teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo sąlygų nustatymo, pakeitimo ar papildymo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • dalyvauja VATESI avarinio centro veikloje;
  bendradarbiauja su mokslinės-techninės paramos organizacijomis, kitomis Lietuvos, tarptautinėmis ir kitų šalių organizacijomis ir specialistais;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • nustatyta tvarka inicijuoja Skyriui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, dalyvauja rengiant ir rengia technines specifikacijas, sutarčių projektus, priima prekes, paslaugas ir darbus pagal šias sutartis;
 • dalyvauja rengiant VATESI vidaus administravimo teisės aktus;
 • vykdo kitus VATESI viršininko ir viršininko pavaduotojo branduolinei saugai pavedimus.