Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Branduolinės saugos departamento Sistemų ir komponentų skyrius

Svarbiausias skyriaus uždavinys yra:

Skyriaus uždavinys – vykdyti valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą sprendžiant branduolinės saugos klausimus, susijusius su:
1. branduolinio reaktoriaus ir panaudoto branduolinio kuro išlaikymo baseinų aušinimo ir susijusiomis sistemomis;
2. branduolinio reaktoriaus apsauginiu gaubtu ir jo sistemomis bei komponentais;
3. saugai svarbiais kėlimo įrenginiais; 
4. branduolinės energetikos objektų saugai svarbiomis konstrukcijomis (išskyrus fizinės saugos konstrukcijas);
5. saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninės priežiūros, kvalifikacijos (atestacijos) ir senėjimo valdymu;
6. branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrine sauga;
7. cheminiais procesais, galinčiais turėti įtakos saugai svarbioms konstrukcijoms sistemoms ir komponentams branduolinės energetikos objektuose;
8. Ignalinos atominės elektrinės vykdomos saugos gerinimo programos įgyvendinimo priežiūros koordinavimu VATESI;
9. radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų, įskaitant vamzdynus ir talpyklas, struktūriniu vientisumu;
10. branduolinės energetikos objektų saugai svarbių ventiliacijos sistemų projektavimu ir eksploatavimu;
11. branduolinės energetikos objektų saugai svarbių sistemų ir komponentų suvirinimu ir neardančiąja kontrole.


Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:

  Įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, Skyrius vykdo šias funkcijas:
1.  rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius 4 punkte nurodytas sritis, rengia išvadas dėl teisės aktų projektų;
2.  organizuoja 4 punkte nurodytų sričių teisės aktų periodinę peržiūrą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais, ir prižiūri, kaip jie įgyvendinami;
3.  analizuoja teisės aktus, Tarptautinės atominės energijos agentūros saugos standartus, užsienio šalių gerąją praktiką ir teikia pasiūlymus dėl saugos reglamentavimo ir priežiūros tobulinimo;
4.   peržiūri ir įvertina branduolinės energetikos objektų saugą pagrindžiančius dokumentus, rengia atitinkamas išvadas;
5. dalyvauja komisijų, tiriančių avarijas, incidentus ar įvykius VATESI prižiūrimuose branduolinės energetikos objektuose, darbe arba atlieka savarankiškus tyrimus;
6. rengia ataskaitas apie saugos būklę branduolinės energetikos objektuose;
7. vertina branduolinės energetikos objektų projektus;
8. teikia išvadas dėl branduolinės energetikos objektų saugos gerinimo priemonių, prižiūri kaip jos įgyvendinamos;
9. planuoja ūkio subjektų priežiūrą, dalyvauja, atliekant ir atlieka ūkio subjektų patikrinimus;
10. dalyvauja licencijų ir leidimų išdavimo procese, teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo išdavimo, jų pakeitimo, licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
11. VATESI viršininko pavedimu dalyvauja branduolinės energetikos objektų vadovų ir darbuotojų žinių patikrinimuose;
12. dalyvauja VATESI avarinio centro veikloje;
13. pagal kompetenciją atstovauja VATESI;
14. bendradarbiauja su mokslinės-techninės paramos organizacijomis, kitomis Lietuvos, tarptautinėmis ir kitų šalių organizacijomis;
15. teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų institucijų darbuotojus, ūkio subjektus;
16. nustatyta tvarka inicijuoja atitinkamų prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, rengia technines specifikacijas, dalyvauja rengiant sutarčių projektus, priima prekes, paslaugas, darbus pagal šias sutartis;
17. dalyvauja rengiant VATESI vidaus administravimo teisės aktus;
18. vykdo VATESI viršininko ir viršininko pavaduotojo pavedimus.