Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Saugos analizės skyrius

Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:

 • vykdyti branduolinės saugos valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą šiose srityse:
  • bendrieji branduolinių elektrinių saugos užtikrinimo principai;
  • branduolinių elektrinių eksploatavimo ribos ir sąlygos;
  • branduolinių reaktorių ir branduolinio kuro saugyklų fizika;
  • branduolinių reaktorių šerdies projektavimas ir eksploatavimas;
  • branduolinio kuro naudojimas;
  • branduolinio reaktoriaus valdymas;
  • branduolinės energetikos objektų avarijų analizė;
  • branduolinių elektrinių sunkiųjų avarijų valdymas;
  • branduolinės energetikos objektų tikimybinės saugos analizė;
  • branduolinei saugai svarbių veiksnių tikimybinis vertinimas;
  • branduolinių avarijų analizei ir tikimybinei branduolinės energetikos objektų saugos analizei
  • skirtos programinės įrangos naudojimas;
  • elektros energijos tiekimo saugai svarbioms konstrukcijoms, sistemoms ir komponentams
  • branduolinės energetikos objektuose sistemų projektavimas ir eksploatavimas;
  • branduolinės energetikos objektų matavimo ir valdymo aparatūros sistemų projektavimas ir eksploatavimas;
  • saugai svarbios programinės įrangos projektavimas ir naudojimas;
 • koordinuoti VATESI vykdomų patikrinimų veiklą;
 • dalyvauti branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo procese;
 • konsultuoti VATESI darbuotojus 5.1 punkte nurodytų sričių klausimais;
 • dalyvauti rengiant ir rengti VATESI vidaus administravimo teisės aktus;
 • dalyvauti VATESI avarinio centro veikloje;
 • dalyvauti veikloje, susijusioje su Lietuvos Respublikos tarptautiniais įsipareigojimais ar kita tarptautine veikla;
 • vykdyti kitus VATESI viršininko ir viršininko pavaduotojo branduolinei saugai pavedimus, duotus siekiant VATESI strateginių tikslų įgyvendinimo.


Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:

 • rengia ir dalyvauja rengiant branduolinės saugos teisės aktus;

 • periodiškai peržiūri branduolinę saugą ir VATESI vykdomų patikrinimų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;

 • nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus, rengia ir dalyvauja rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų;

 • analizuoja teisės aktus, Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) saugos standartus, užsienio šalių praktiką, kitą prieinamą informaciją ir įgytas žinias naudoja kitų Skyriaus funkcijų vykdymui;

 • nagrinėja branduolinės energetikos objekto aikštelės vertintojo, licencijų, leidimų turėtojų, pareiškėjų ir kitų ūkio subjektų branduolinę saugą pagrindžiančius arba su branduoline sauga susijusius dokumentus, teikia pastabas bei išvadas dėl jų priimtinumo, prireikus organizuoja atitinkamas nepriklausomas ekspertizes;

 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus, dalyvauja rengiant šių patikrinimų planus;

 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinės teisės pažeidimų protokolus ir nagrinėja administracinės teisės pažeidimų bylas;

 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;

 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo sąlygų nustatymo, pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;

 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą,

 • dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;

 • dalyvauja komisijų, tiriančių avarijas ar kitus neįprastuosius įvykius VATESI prižiūrimuose branduolinės energetikos objektuose ir veikloje, arba atlieka savarankiškus tyrimus;

 • dalyvauja analizuojant asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirtį, vertina ją branduolinės saugos požiūriu ir, prireikus, organizuoja nepriklausomas ekspertizes;

 • dalyvauja rengiant VATESI ataskaitas apie saugos būklę VATESI prižiūrimuose branduolinės energetikos objektuose ir veikloje;

 • koordinuoja Branduolinės saugos konvencijos įgyvendinimo veiklą, dalyvauja rengiant ataskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su kitais tarptautiniais įsipareigojimais ar kita tarptautine veikla;

 • nustatyta tvarka rengia VATESI patikrinimų metinius planus;

 • registruoja ir saugo VATESI patikrinimų ataskaitas;

 • sudaro ir tvarko duomenų bazes apie VATESI patikrinimų veiklą;

 • VATESI viršininko pavedimu dalyvauja atestuojant branduolinės energetikos objektų vadovus ir darbuotojus;

 • dalyvauja VATESI avarinio centro veikloje;

 • bendrauja su mokslinės-techninės paramos organizacijomis, kitomis Lietuvos, tarptautinėmis ir kitų šalių organizacijomis ir specialistais;

 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojus, ūkio subjektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

 • dalyvauja rengiant ir rengia VATESI vidaus administravimo teisės aktus;
  vykdo kitus VATESI viršininko ir viršininko pavaduotojo branduolinei saugai pavedimus.