Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Projektų valdymo skyrius

Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:

 • koordinuoti VATESI strateginio planavimo veiklą;
 • koordinuoti VATESI vadybos sistemų diegimą ir tobulinimą;
 • koordinuoti Europos Sąjungos, Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) ir kitų užsienio bei tarptautinių institucijų paramos ir bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą;
 • koordinuoti licencijų, nurodytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje, ir leidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose (toliau – licencijos ir leidimai), išdavimą, jų sąlygų nustatymą, pakeitimą, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą;
 • pagal Skyriaus kompetenciją rengti branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus;
 • pagal Skyriaus kompetenciją prižiūrėti, kaip vykdomi branduolinę saugą reglamentuojantys teisės aktai.


Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:

 • koordinuoja VATESI strateginio planavimo veiklą, analizuoja VATESI veiklą ir teikia pasiūlymus dėl VATESI strateginio ir metinio veiklos planų projektų;
 • koordinuoja vadybos sistemų diegimą ir tobulinimą VATESI;
 • koordinuoja Europos Sąjungos ir kitų užsienio institucijų paramos ir bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą VATESI;
 • koordinuoja techninio bendradarbiavimo su TATENA nacionalinių projektų rengimą ir įgyvendinimą, o taip pat dalyvavimą TATENA regioniniuose projektuose;
 • rengia ataskaitas apie įgyvendinamus Europos Sąjungos, TATENA ir kitus paramos bei bendradarbiavimo projektus;
 • analizuoja teisės aktus, TATENA saugos standartus, užsienio šalių praktiką ir teikia pasiūlymus dėl branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros tobulinimo;
 • rengia teisės aktus, reglamentuojančius licencijų ir leidimų išdavimą, jų sąlygų nustatymą, pakeitimą, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą bei dalyvauja rengiant kitus branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, organizuoja šių teisės aktų periodinį peržiūrėjimą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais, ir prižiūri, kaip jie įgyvendinami;
 • dalyvauja veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo procese, teikia pasiūlymus dėl licencijų išdavimo, pratęsimo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo, taip pat licencijų sąlygų nustatymo ar pakeitimo;
 • koordinuoja veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo procesą VATESI:
  • rengia VATESI vidaus administravimo teisės aktus, reglamentuojančius licencijų ir leidimų išdavimo, jų sąlygų nustatymo, pakeitimo, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo proceso koordinavimą VATESI;
  • rengia licencijų ir leidimų projektus;
  • tvarko VATESI išduotų licencijų ir leidimų, nurodytų 4.4 punkte, duomenų bazę;
  • koordinuoja 4.4 punkte nurodytų licencijų ir leidimų galiojimo sąlygų vykdymo priežiūrą;
  • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojus 4.4 punkte nurodytų licencijų ir leidimų išdavimo, jų sąlygų nustatymo, pakeitimo, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo klausimais;
 • bendradarbiauja su mokslinės-techninės paramos organizacijomis, kitomis Lietuvos, tarptautinėmis ir kitų šalių organizacijomis ir specialistais;
 • rengia ir dalyvauja rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų;
 • dalyvauja VATESI avarinio centro veikloje;
 • rengia ir dalyvauja rengiant VATESI vidaus administravimo teisės aktus;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojus, ūkio subjektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • vykdo kitus VATESI viršininko pavedimus.