Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizinės saugos skyrius

Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra

- užtikrinti Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo priežiūrą;
- užtikrinti branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, verčiantis branduolinės energetikos srities veikla, fizinės saugos valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą.
Kiti Skyriaus uždaviniai:
- užtikrinti VATESI naudojamos ir saugomos informacijos, sudarančios valstybės ir tarnybos paslaptis, apsaugą;
- užtikrinti paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų, paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą.


Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:

 • dalyvauja rengiant ir rengia teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymą, įskaitant:

  • branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę;
  • branduolinių dvejopo naudojimo prekių eksporto, importo ir tranzito kontrolę;
  • visuotiną branduolinių bandymų uždraudimą;

 • dalyvauja rengiant ir rengia teisės aktus, reglamentuojančius branduolinį saugumą, įskaitant:

  • numatomų grėsmių nustatymą ir persvarstymą;
  • branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, verčiantis branduolinės energetikos srities veikla, fizinę saugą;
  • paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų, paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymą;

 • periodiškai peržiūri aukščiau nurodytuose papunkčiuose nurodytas sritis reglamentuojančius teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia išvadas ir pasiūlymus, rengia ir dalyvauja rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų;
 • analizuoja teisės aktus, Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) leidinius, užsienio šalių praktiką, kitą prieinamą informaciją ir įgytas žinias naudoja kitų Skyriaus funkcijų vykdymui;
 • vykdo deklaracijų, ataskaitų, pranešimų ar kitos informacijos pateikimą Europos Komisijai už branduolines medžiagas, už kurių apskaitą ir kontrolę atsako VATESI (WLTC branduolinių medžiagų balanso zona);
 • nagrinėja branduolinės energetikos objekto aikštelės vertintojo, licencijų, leidimų turėtojų, pareiškėjų ir kitų ūkio subjektų branduolinę saugą pagrindžiančius arba su branduoline sauga susijusius dokumentus, teikia pastabas bei išvadas dėl jų priimtinumo, prireikus organizuoja nepriklausomas ekspertizes;
 • pagal kompetenciją prižiūri, kaip įgyvendinami teisės aktai, reglamentuojantys:

  • branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę;
  • branduolinių dvejopo naudojimo prekių eksporto, importo ir tranzito kontrolę;
  • visuotiną branduolinių bandymų uždraudimą;
  • branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, verčiantis branduolinės energetikos srities veikla, fizinę saugą;
  • paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų, paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų judėjimo prevenciją, aptikimą ir reagavimą;

 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus, dalyvauja rengiant šių patikrinimų planus;
  teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą; teikia pasiūlymus dėl licencijos,  leidimo ar laikinojo leidimo išdavimo, licencijos ar leidimo sąlygų nustatymo ir jų pakeitimo, licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimo ir dublikato išdavimo, licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • dalyvauja komisijų, tiriančių avarijas ar kitus neįprastuosius įvykius VATESI prižiūrimuose branduolinės energetikos objektuose ir veikloje, arba atlieka savarankiškus avarijų ar kitų neįprastųjų įvykių tyrimus;
 • dalyvauja rengiant VATESI ataskaitas apie saugos būklę VATESI prižiūrimuose branduolinės energetikos objektuose ir veikloje;
 • kuruoja Branduolinių medžiagų ir branduolinių objektų fizinės saugos konvencijos įgyvendinimo veiklą, Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties įgyvendinimo veiklą, Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties įgyvendinimo veiklą, dalyvauja rengiant ataskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su kitais tarptautiniais įsipareigojimais ar kita tarptautine veikla;
 • sudaro ir tvarko informacinę duomenų bazę apie neteisėtą branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų judėjimą Lietuvoje ir už jos ribų bei palaiko ryšius su TATENA, atitinkamų Lietuvos ir kitų valstybių institucijų specialistais siekiant užkirsti kelią šiai neteisėtai veiklai;
 • dalyvauja strateginių prekių eksporto, importo ir tranzito licencijų bei importo sertifikatų išdavime bei rengia atitinkamas VATESI išvadas;
 • organizuoja numatomų grėsmių vertinimo komisijos darbą, renka ir analizuoja informaciją, būtiną numatomų grėsmių nustatymui ir persvarstymui;
 • dalyvauja paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų, paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinime;
 • rengia ir siunčia pranešimus TATENA ir kitoms organizacijoms, institucijoms, informuoja kitus VATESI padalinius apie įvykius, susijusius su paliktosiomis branduolinio kuro ciklo medžiagomis, paliktosiomis branduolinėmis ir daliosiomis medžiagomis, paliktaisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ir radionuklidais užterštais objektais;
 • VATESI viršininko pavedimu dalyvauja atestuojant branduolinės energetikos objektų vadovus ir darbuotojus;
 • teikia siūlymus dėl saugos gerinimo priemonių, prižiūri, kaip jos įgyvendinamos;
 • organizuoja įslaptintos informacijos, kuria disponuoja VATESI, apsaugą, kontroliuoja šios informacijos apsaugai keliamų fizinės saugos reikalavimų įgyvendinimą VATESI;
 • bendradarbiauja su mokslinės-techninės paramos organizacijomis, kitomis Lietuvos, tarptautinėmis ir kitų šalių organizacijomis;
 • bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir kitų šalių institucijomis ir įstaigomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis įslaptintos informacijos apsaugos klausimais;
  dalyvauja VATESI avarinio centro veikloje;
 • teikia informaciją ir konsultuoti VATESI, ministerijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojus, ūkio subjektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • dalyvauja rengiant VATESI strateginį, metinį veiklos planus ir rengia bei dalyvauja rengiant vidaus administravimo teisės aktus;
 • vykdo kitus VATESI viršininko pavedimus.