Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Administravimo departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius

Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:

 •    sudaryti VATESI valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau kartu vadinama – darbuotojai) tinkamas darbo sąlygas, aprūpinti juos reikalingomis darbo priemonėmis;
•     rūpintis ūkinio inventoriaus saugumu ir atnaujinimu, transporto priemonėmis, taip pat VATESI patalpų ir teritorijos švara;
•     teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų dokumentus, sutartis, vykdyti viešųjų pirkimų apskaitą, rengti ataskaitas;
•    rūpintis patalpų, inventoriaus, įrengimų priežiūra bei energetinių sistemų eksploatacija ir remontu, užtikrinti patalpų priežiūrą pagal elektros technikos, gaisrinės saugos ir higienos reikalavimus;
•     užtikrinti, kad VATESI darbuotojai laikytųsi civilinės saugos, išskyrus branduolinių ir taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus radinio ir kitos radiologinės avarijos ir įvykio atveju, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimų;
•     nustatyta tvarka vykdyti medžiagų sunaudojimo ir nurašymo procedūras, užtikrinti darbui reikalingų paslaugų, prekių ir darbų pirkimų vykdymą laiku ir sutarčių, priskirtų Skyriaus kompetencijai, vykdymo priežiūrą;
•    organizuoti prekių pakrovimo ir iškrovimo darbus;
•    vykdyti VATESI materialaus ir nematerialaus turto apskaitą, teisingą sąmatų sudarymą, tvirtinimą ir kontroliuoti jų įgyvendinimą;
•    užtikrinti VATESI transporto naudojimą laikantis teisės aktų reikalavimų ir VATESI nustatytos tvarkos;
•     vykdyti organizacinės technikos, kanceliarinių prekių, baldų ir kitų prekių įsigijimą bei panaudojimo kontrolę.

 

Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:

•    organizuoja viešuosius pirkimus, inicijuoja Viešojo pirkimo komisijos posėdžius, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, sutartis, vykdo viešųjų pirkimų apskaitą, rengia ataskaitas, vykdo Skyriaus kompetencijai priskirtų sutarčių vykdymo priežiūrą;
•    užtikrina civilinę saugą, išskyrus branduolinių ir taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus radinio ir kitos radiologinės avarijos ir įvykio atveju, VATESI darbuotojų saugą ir sveikatą – įgyvendina prevencijos priemones, veda instruktažus, tvarko dokumentus, nuolat vykdo VATESI patalpų priežiūrą pagal darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus, rengia VATESI teisės aktus ir kitus dokumentus šiais klausimais;
•    prižiūri ir organizuoja VATESI patalpų remontą, teikia VATESI viršininkui remonto darbų sąmatų projektus, vykdo remonto darbų techninę priežiūrą, kontroliuoja jų eigą;
•    nustato energetinių išteklių ir materialinių vertybių poreikį, organizuoja paraiškų surinkimą iš VATESI skyrių apie reikalingas darbui priemones ir medžiagas;
•    siekia kuo ekonomiškesnių visų energetinių išteklių (vandens, elektros ir šilumos energijos) naudojimo, kontroliuoja VATESI turto, patalpų, inventoriaus efektyvų, racionalų panaudojimą ir tinkamą eksploataciją;
•     rūpinasi apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu. Kontroliuoja jų techninę būklę, organizuoja remonto darbus;
•    tikrina ir prižiūri elektros, įėjimo ir išėjimo kontrolės, stebėjimo sistemų bei įrengimų techninę būklę, organizuoja šių įrengimų remontą;
•    organizuoja VATESI aprūpinimą baldais, inventoriumi, organizacine technika, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, montuoja ir remontuoja VATESI inventorių;
•    tiekia, sandėliuoja ir išduoda VATESI darbuotojams materialines vertybes;
•    organizuoja VATESI darbo vietų, darbuotojų aprūpinimą saugiais įrenginiais, saugos darbe priemonėmis;
•   užtikrina švaros ir tvarkos palaikymą VATESI patalpose ir teritorijoje, prižiūri ir remontuoja sanitarinius įrenginius;
•   organizuoja VATESI organizuojamų konferencijų, seminarų, pasitarimų ir kitų renginių ūkinį aptarnavimą;
•   rūpinasi transporto priemonių eksploatacija, remontu, techninėmis apžiūromis, koordinuoja ir užtikrina VATESI transporto priemonių naudojimą pagal paskirtį, organizuoja transporto priemones ypatingiems atvejams (svečių, delegacijų priėmimui ir t.t.);
•    kontroliuoja, kad tiekėjų išrašytose sąskaitose-faktūrose, kituose dokumentuose, gaunamų prekių,  materialinių vertybių, paslaugų ir darbų vertė, kiekiai ir kokybė atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;
•    veda materialinių vertybių tinkamą apskaitą ir užtikrina jų laikymą. Nustatyta tvarka ir terminais rengia ir teikia Finansų ir apskaitos skyriui materialinių vertybių ir finansines ataskaitas, jose nurodant materialinių vertybių, pinigų ar kito materialaus turto likučius ir sumas. Ataskaitose pateikti duomenys turi sutapti su Finansų ir apskaitos skyriaus apskaitos dokumentais;
•   tvarko ūkinėje veikloje panaudotų medžiagų nurašymo dokumentus;
•   užtikrina apmokėjimui skirtų lėšų teisingą panaudojimą;
•   dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose ir revizijose;
•   organizuoja VATESI patalpų apsaugą ir turi visus atsarginius raktus nuo jų;
•   užtikrina VATESI patalpų gaisrinę saugą, atsako už VATESI turto, darbuotojų parengimą evakuoti, o prireikus – evakuaciją;
•    vykdo kitus Administracijos departamento direktoriaus ir VATESI viršininko pavedimus;
•    bendradarbiauja su mokslinės-techninės paramos organizacijomis, kitomis Lietuvos, tarptautinėmis ir kitų šalių organizacijomis ir specialistais;
•    dalyvauja rengiant ir tobulinant VATESI padalinių nuostatus, Skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymus, VATESI vidaus administravimo teisės aktus.