Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Administravimo departamento Teisės ir personalo skyrius

Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:

 • dalyvauti kuriant ir tobulinant branduolinės saugos, radiacinės saugos verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos ir Lietuvos Respublikos prisiimtų branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo (toliau – sauga) teisės aktų sistemą;
 • dalyvauti ūkio subjektų priežiūros ir administracinių paslaugų jiems teikimo veikloje;
 • dalyvauti Europos Sąjungos politikos procesuose;
 • padėti VATESI viršininkui formuoti ir įgyvendinti VATESI personalo valdymo politiką;
 • padėti VATESI viršininkui organizuoti viešojo administravimo teisės aktų rengimo, konsultacijų ūkio subjektams teikimo, poveikio priemonių taikymo procesus;
 • vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę VATESI, viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolę ir pranešėjų apsaugos funkcijas;
 • dalyvauti įgyvendinant asmens duomenų apsaugos teisės aktus VATESI;
 • užtikrinti VATESI teisės aktų ir kitų dokumentų atitiktį teisės aktams;
 • užtikrinti VATESI viršininko veiklai būtinos logistikos, VATESI viršininko renginių organizavimo ir kitų bendrųjų VATESI administracijos veiklos organizavimo funkcijų vykdymą, užtikrinti tinkamą asmenų priėmimą bei aptarnavimą bendraisiais VATESI veiklos klausimais.

 

Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:

 • rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų viešojo administravimo teisės aktų projektus, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais, teikia išvadas dėl teisės aktų projektų;
 • organizuoja viešojo administravimo teisės aktų rengimo procesą VATESI;
 • organizuoja ūkio subjektų konsultavimo procesą VATESI, konsultuoja ūkio subjektus, teikia išvadas dėl konsultacijų ūkio subjektams;
 • organizuoja poveikio priemonių taikymo procesą VATESI, teikia išvadas dėl poveikio priemonių taikymo dokumentų ir su jais susijusių dokumentų;
 • teikia išvadas sprendimų, susijusių su licencijų, leidimų, laikinųjų leidimų, sertifikatų išdavimu, pakeitimu, panaikinimu, saugą pagrindžiančių dokumentų suderinimu ir kitų VATESI teikiamų administracinių paslaugų teikimu;
 • rengia ir dalyvauja rengiant VATESI vidaus administravimo teisės aktus;
 • rengia ir dalyvauja rengiant sutarčių projektus;
 • rengia ir dalyvauja rengiant dokumentus pagal VATESI kompetenciją, susijusius su Europos Sąjungos teisės klausimais;
 • padeda formuoti ir įgyvendinti personalo valdymo politiką, rengia dokumentus personalo klausimais, išskyrus dokumentus, kuriuos rengia Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, prireikus, vertina Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro parengtus dokumentus;
 • organizuoja VATESI darbuotojų kompetencijos vertinimą, mokymo poreikių nustatymą, kvalifikacijos kėlimą;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojus;
 • nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant tarnybinius pranešimus, skundus, pranešimus ir prašymus savo kompetencijos klausimais;
 • vykdo viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolę VATESI;
 • vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę VATESI;
 • įgyvendina pranešėjų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas;
 • rengia ir įgyvendina asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas;
 • įgyvendina su Skyriaus kompetencija susijusius Europos Sąjungos paramos projektus, rengia su projektų įgyvendinimu susijusius dokumentus ir ataskaitas, prižiūri pagal projektus teikiamų paslaugų, prekių, darbų kokybę;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • teikia išvadas dėl tarptautinio ir institucinio bendradarbiavimo sutarčių;
 • organizuoja informacijos apie tarptautinį bendradarbiavimą bei atstovavimą Europos Sąjungos institucijose teikimą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai;
 • užtikrina VATESI viršininko veiklai būtinos logistikos, VATESI viršininko renginių organizavimo ir kitų bendrųjų VATESI administracijos veiklos organizavimo funkcijų, VATESI išorinių klientų aptarnavimo bendraisiais VATESI veiklos klausimais vykdymą;
 • VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • vykdo kitus VATESI viršininko ir Departamento direktoriaus pavedimus.