Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Administravimo depatamento Informacinių technologijų skyrius

 

 Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:

 • planuoti, vystyti bei prižiūrėti informacines sistemas;
 • užtikrinti VATESI tarnybinių stočių, kompiuterių ir lokalaus tinklo funkcionavimą;
 • formuoti informacijos platinimo bei dokumentų tvarkymo principus VATESI, naudojant atitinkamas technines priemones bei programinę įrangą, archyvuoti dokumentus elektroninėmis priemonėmis;
 • įgyvendinti informacinių sistemų duomenų saugos reikalavimus;
 • spręsti VATESI veikloje reikalingos kompiuterinės, telekomunikacinės technikos ir programinės įrangos įsigijimo klausimus;
 • organizuoti ir vykdyti organizacinės, kompiuterinės technikos bei programinės įrangos priežiūrą VATESI, taip pat pagal kompetenciją konsultuoti kitus VATESI valstybės pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį (toliau kartu vadinama – darbuotojai);
 • vykdyti VATESI bendrųjų bei įslaptintų dokumentų tvarkymą ir apskaitą, tvarkyti VATESI dokumentų archyvą.

Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:

 • analizuoja VATESI poreikius kompiuterinei, telekomunikacinei, programinei, kitai biuro įrangai bei informaciniams leidiniams ir teikia pasiūlymus dėl jų įsigijimo;

 • administruoja vidinį kompiuterių tinklą, formuoja duomenų perdavimo bei saugojimo saugumo principus, prižiūri tinklines aptarnaujančias programas;
  organizuoja, esant reikalui pasitelkdamas šios srities valstybinių organizacijų, privačių įmonių ir kitus specialistus, patikimą kompiuterinės technikos bei programinės įrangos darbą VATESI;

 • renka informaciją apie naujausią kompiuterinę techniką, programinę įrangą ir teikia pasiūlymus dėl šios įrangos atnaujinimo bei plėtimo;

 • organizuoja VATESI darbuotojų, dirbančių vidiniame VATESI kompiuterių tinkle, elektroninį ryšį su išoriniais kompiuterių tinklais, teikia pasiūlymus bei priemones jam pagerinti;

 • prižiūri bei vysto elektronines informacijos platinimo sistemas (www, FTP ir kt.), ruošia elektroninius informacinius leidinius;

 • organizuoja VATESI telekomunikacinių sistemų techninę priežiūrą, teikia pasiūlymus ryšių sistemoms pagerinti;

 • informuoja ir konsultuoja VATESI darbuotojus Skyriaus kompetencijos klausimais;

 • rengia technines specifikacijas, sutarčių projektus dėl kompiuterinės ir ryšių technikos pirkimo bei aptarnavimo (prekių, paslaugų darbų), priima šias prekes, paslaugas ir darbus;

 • vykdo VATESI bendrųjų ir įslaptintų dokumentų tvarkymą ir apskaitą, tvarko Skyriaus bylas, rengia VATESI bylų dokumentacijos planą ir kitus su juo susijusius dokumentus;

 • kontroliuoja kitų institucijų, įstaigų ir VATESI viršininko nutarimų, potvarkių, įsakymų ir kitų dokumentų užduočių vykdymą;

 • tvarko VATESI dokumentus elektroninėmis priemonėmis ir sprendžia šių dokumentų elektroninio archyvavimo klausimus;

 • bendradarbiauja su mokslinės-techninės paramos organizacijomis, kitomis Lietuvos, tarptautinėmis ir kitų šalių organizacijomis;

 • teikia pasiūlymus dėl Skyriaus pareigybių, valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo, atlyginimų, priedų prie atlyginimų ir materialinio skatinimo;

 • dalyvauja rengiant ir rengia VATESI vidaus administravimo teisės aktus;

 • teikia pasiūlymus sudarant VATESI metinį biudžetą ir sprendžiant tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių teikiamos pagalbos bei tarptautinių projektų vykdymui skiriamų lėšų panaudojimą, teikia siūlymus dėl VATESI strateginio veiklos plano ir metinio veiklos plano;

 • vykdo kitus VATESI viršininko ir Departamento direktoriaus pavedimus.