Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Administravimo departamentas

Svarbiausi departamento uždaviniai yra:

• Departamento uždaviniai teisės ir personalo valdymo srityse:

dalyvauti kuriant ir tobulinant branduolinės saugos, radiacinės saugos verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, branduolinės energetikos objekto, branduolinės energetikos objekto aikštelės, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinės saugos ir Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų įgyvendinimo (toliau – sauga) teisės aktų sistemą;
dalyvauti ūkio subjektų priežiūros ir administracinių paslaugų jiems teikimo veikloje;
dalyvauti sprendžiant su  Europos Sąjungos (toliau – ES) teise susijusius klausimus;
padėti VATESI viršininkui formuoti ir įgyvendinti VATESI personalo valdymo politiką;
padėti VATESI viršininkui organizuoti viešojo administravimo teisės aktų rengimo, konsultacijų ūkio subjektams teikimo, poveikio priemonių taikymo procesus;
vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę VATESI, viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolę ir pranešėjų apsaugos funkcijas;
užtikrinti VATESI teisės aktų ir kitų dokumentų atitiktį teisės aktams;

•  Departamento uždaviniai dokumentų valdymo srityje:

organizuoti bendrųjų bei įslaptintų dokumentų raštvedybą, VATESI archyvo tvarkymą;
formuoti informacijos platinimo ir dokumentų tvarkymo principus VATESI, naudojant atitinkamas technines priemones bei programinę įrangą, archyvuoti dokumentus elektroninėmis priemonėmis;

•  Departamento uždaviniai viešųjų pirkimų ir turto valdymo srityse:

organizuoti VATESI viešųjų pirkimų atlikimą;
užtikrinti tinkamą VATESI patikėjimo teise priklausančio turto valdymą, naudojamą ir disponavimą;
užtikrinti civilinę saugą, išskyrus branduolinės avarijos ir taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus radinio ir kitos radiologinės avarijos ir įvykio atvejus, darbuotojų saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą.

•  Departamento uždaviniai informacinių technologijų srityje:

planuoti, diegti ir vystyti informacines technologijas bei sistemas;
formuoti ir įgyvendinti informacijos saugos politiką;

 • Departamento uždaviniai bendrųjų VATESI administracijos veiklos organizavimo funkcijų srityje:

  užtikrinti tinkamą asmenų priėmimą bei aptarnavimą bendraisiais VATESI veiklos klausimais;
  užtikrinti VATESI viršininko veiklai būtiną logistiką ir renginių organizavimą.

  Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, departamentas vykdo šias funkcijas:

  teikia pasiūlymus dėl VATESI darbo organizavimo tobulinimo, dalyvauja rengiant ir rengia VATESI vidaus administravimo teisės aktus;
  teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
  padeda formuoti ir įgyvendinti VATESI politiką personalo klausimais, rengia dokumentus, susijusius su personalo valdymu, išskyrus dokumentus, kuriuos rengia Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras;
  organizuoja VATESI darbuotojų kompetencijos vertinimą, mokymo poreikių nustatymą, kvalifikacijos kėlimą;
  organizuoja viešojo administravimo teisės aktų rengimo, konsultacijų ūkio subjektams teikimo, poveikio priemonių taikymo procesus VATESI;
  įgyvendina korupcijos prevenciją ir kontrolę, viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolę ir pranešėjų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas VATESI;
  įgyvendina asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas VATESI;
  teikia išvadas dėl poveikio priemonių taikymo dokumentų ir su jais susijusių dokumentų;
  teikia išvadas sprendimų, susijusių su licencijų, leidimų, laikinųjų leidimų, sertifikatų išdavimu, pakeitimu, panaikinimu, saugą pagrindžiančių dokumentų suderinimu ir kitų VATESI teikiamų administracinių paslaugų teikimu;
  konsultuoja pagal kompetenciją saugos ir kitais teisiniais klausimais;
  nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant tarnybinius pranešimus, skundus, pranešimus ir prašymus savo kompetencijos klausimais;
  rengia dokumentus pagal VATESI kompetenciją ES klausimais;
  analizuoja ir perduoda VATESI padaliniams informaciją, gaunamą iš ES dokumentų registravimui ir tvarkymui, darbui su Lietuvos Respublikos pozicijomis, ES teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo koordinavimui skirta informacine sistema (LINESIS);
  teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
  dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
  teikia išvadas dėl tarptautinio ir institucinio bendradarbiavimo sutarčių;
  teikia pasiūlymus dėl sutarčių sudarymo, rengia ir dalyvauja rengiant sutarčių projektus, technines specifikacijas ir priima prekes, paslaugas, darbus pagal šias sutartis;
  analizuoja informacinių technologijų naudojimo VATESI poreikius ir užtikrina tinkamą jų naudojimą;
  užtikrina VATESI informacinių sistemų tinkamą veikimą ir priežiūrą;
  vykdo VATESI viršininko pavedimų kontrolę;
  vykdo gautų ir siunčiamų dokumentų tvarkymą ir apskaitą;
  vykdo įslaptintų dokumentų tvarkymą ir apskaitą;
  kontroliuoja, kaip VATESI teisės aktų nustatyta tvarka vykdomas bendrųjų dokumentų tvarkymas ir apskaita, vedamas archyvas ir įforminami dokumentai;
  nustatyta tvarka priima į VATESI archyvą atiduodamas laikino, ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas ir tvarko archyvą;
  registruoja ir tvarko VATESI viršininko įsakymus;
  bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis dokumentų valdymo ir archyvų darbo klausimais;
  užtikrina civilinę saugą, išskyrus branduolinių ir taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus radinio ir kitos radiologinės avarijos ir įvykio atvejus;
  planuoja ir užtikrina VATESI padalinių aprūpinimą darbo priemonėmis ir kitu būtinu inventoriumi;
  kontroliuoja, kad VATESI inventorius ir kitas turtas būtų deramai naudojamas, laikantis gaisrinės, elektros bei civilinės ir darbų saugos reikalavimų;
  racionaliai eksploatuoja, tvarko ir prižiūri VATESI autotransportą;
  kontroliuoja, kaip laikomasi VPĮ bei VPAGSSĮ ir kitų teisės aktų reikalavimų VATESI atliekant viešuosius pirkimus, vykdo šių teisės aktų pažeidimų prevenciją;
  renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie numatomus ir atliekamus pirkimus, sudarytas pirkimų sutartis bei sutarčių įvykdymo rezultatus, rengia ataskaitas;
  organizuoja viešuosius pirkimus, vykdo pirkimų procedūras VPĮ ir VPAGSSĮ bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka;
  analizuoja VATESI informacinių technologijų ir įrangos poreikius, ir teikia pasiūlymus jų įsigijimui;
  užtikrina kompiuterinio tinklo, informacinių sistemų, kompiuterinės įrangos tinkamą veikimą ir priežiūrą;
  įgyvendina duomenų perdavimo bei saugojimo saugumo principus;
  vykdo informacinių sistemų saugos įgaliotinio funkcijas;
  organizuoja VATESI telekomunikacinių sistemų techninę priežiūrą, teikia pasiūlymus ryšių sistemoms pagerinti;
  teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus savo kompetencijos klausimais;
  užtikrina VATESI viršininko veiklai būtinos logistikos, VATESI viršininko renginių organizavimo ir kitų bendrųjų VATESI administracijos veiklos organizavimo funkcijų, VATESI išorinių klientų aptarnavimo bendraisiais VATESI veiklos klausimais vykdymą;
  vykdo kitus VATESI viršininko, Administravimo departamento direktoriaus pavedimus.