Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausiasis inspektorius

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • teikia siūlymus dėl branduolinės energetikos objektų avarinės parengties teisės aktų peržiūros ir rengimo, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais, rengia avarinės parengties teisės aktus, teikia išvadas dėl kitų VATESI padalinių ar kitų institucijų parengtų su šia sritimi susijusių teisės aktų projektų;
 • nagrinėja dokumentus, gautus iš valstybės institucijų, avarinės parengties klausimais ir teikia dėl jų išvadas;
 • nagrinėja licencijų ir leidimų turėtojų arba pareiškėjų pateiktus avarinės parengties dokumentus, organizuoja branduolinės energetikos objektų avarinės parengties planų peržiūrą ir įvertinimą VATESI, nagrinėja kitus VATESI derinti, saugos peržiūrai ir įvertinimui pateiktus dokumentus, susijusius su avarine parengtimi;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • organizuoja VATESI veiklą civilinės saugos srityje branduolinės avarijos ir taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus radinio ir kitos radiologinės avarijos ir įvykio atvejais;
 • organizuoja VATESI ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklą ir užtikrina jo funkcionavimą, dalyvauja jo veikloje;
 • organizuoja VATESI darbuotojų rengimą ir kvalifikacijos kėlimą avarinės parengties klausimais, įskaitant ir civilinės saugos mokymus branduolinės avarijos ir taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus radinio ir kitos radiologinės avarijos ir įvykio atvejais;
 • rengia VATESI ekstremaliųjų situacijų valdymo planą branduolinių avarijų atveju ir, remdamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei tarptautinių institucijų rekomendacijomis, teikia pasiūlymus dėl šio plano pakeitimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo išdavimo, jų pakeitimo, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • vykdo Pasirengimo valdyti ekstremaliąsias situacijas branduolinių ir radiologinių avarijų atveju proceso savininko funkcijas;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininko pavedimu atstovauja VATESI;
 • vertina kaimyninių valstybių planuojamų statyti, statomų ir eksploatuojamų branduolinės energetikos objektų saugos ir kitus susijusius dokumentus;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • dalyvauja bendradarbiavimo sutarčių rengime ir įgyvendinime;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • vykdo ankstyvojo pranešimo specialisto funkcijas;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo radiacinei saugai, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį branduolinės energetikos srityje;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, branduolinę saugą ir radiacinę saugą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidiniais, reglamentuojančiais branduolinės energetikos objektų avarinę parengtį ir apsikeitimą duomenimis, įvykus avarijai;
 • būti susipažinęs su branduolinės elektrinės technologija ir bendraisiais branduolinės saugos bei radiacinės saugos principais;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą

To top

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • pateikti VATESI viršininkui tvirtinti VATESI viršininko įsakymo „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 22.3-107 „Dėl Avarinės parengties reikalavimų branduolinės energetikos objektą eksploatuojančiai organizacijai patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.
 • pateikti VATESI viršininkui tvirtinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas branduolinių avarijų atveju, patvirtinto VATESI viršininko 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-101 „Dėl teisės aktų, reglamentuojančių ekstremaliąsias situacijas Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje“, pakeitimo projektą.
 • atlikti Pasirengimo valdyti ekstremaliąsias situacijas branduolinių ir radiologinių avarijų atveju procedūros aprašo, patvirtinto VATESI viršininko 2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 22.3-46 „Dėl Pasirengimo valdyti ekstremaliąsias situacijas branduolinių ir radiologinių avarijų atveju procedūros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pasirengimo valdyti ekstremaliąsias situacijas branduolinių ir radiologinių avarijų atveju procedūros aprašas), peržiūrą.
 • atlikti „Avarinės parengties priemonių patikrinimą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginiuose (PBKS-2, B2-1, B3/4)“, parengti patikrinimo ataskaitą.
 • dalyvauti TATENA ir kitose tarptautinėse avarinės parengties pratybose bei organizuoti VATESI Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro specialistų mokymą.