Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausiasis inspektorius

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • teikia siūlymus dėl branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimo, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte radiacinės saugos bei kitos branduolinės energetikos srities veiklos radiacinės saugos teisės aktų peržiūros bei rengimo, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais, rengia branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimo radiacinės saugos teisės aktus, teikia išvadas dėl kitų Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) padalinių ar kitų institucijų parengtų su šia sritimi susijusių teisės aktų projektų;
 • nagrinėja dokumentus, gautus iš valstybės institucijų, branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimo saugos, klausimais ir teikia dėl jų išvadas;
 • koordinuoja peržiūrą ir vertina pareiškėjų gauti leidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 6–7 punktuose ir Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje, bei pareiškėjų gauti sertifikatus, nurodytus Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse, pateiktus dokumentus, pareiškėjų patvirtinti ar suderinti pateiktus Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje nurodytus standartinius dokumentus, nagrinėja licencijų, laikinųjų leidimų turėtojų arba pareiškėjų licencijai, laikinajam leidimui gauti ar patikslinti pateiktus dokumentus;
 • nagrinėja licencijų, leidimų, laikinųjų leidimų turėtojų arba pareiškėjų pateiktus dokumentus, susijusius su branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimo ir veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte bei kitos branduolinės energetikos srities veiklos radiacine sauga, kitus VATESI derinti, saugos peržiūrai ir įvertinimui pateiktus dokumentus, susijusius su branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimu;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl įspėjimo apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymą, darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo, vykdo tolesnę šių poveikio priemonių taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo išdavimo, licencijos ar leidimo pakeitimo, licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimo ir dublikato išdavimo, licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, standartinio dokumento galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • nustatyta tvarka dalyvauja VATESI avarinės parengties veikloje;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininko pavedimu atstovauja VATESI;
 • dalyvauja peržiūrint kaimyninių valstybių planuojamų statyti, statomų ir eksploatuojamų branduolinės energetikos objektų saugos ir kitus susijusius dokumentus;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo radiacinei saugai, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį fizinių, technologijų arba inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą branduolinės energetikos arba radiacinės saugos srityje;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, branduolinę ir radiacinę saugą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidiniais, reglamentuojančiais branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimą, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte radiacinę saugą;
 • būti susipažinęs su branduolinės elektrinės technologija ir bendraisiais branduolinės ir radiacinės saugos principais;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą.

To top

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • suderinti ir pateikti VATESI viršininkui tvirtinti Branduolinės saugos reikalavimus „Reikalavimai dokumentams, kurie turi būti pateikti su paraiška branduolinio kuro ciklo, branduolinių ir daliųjų medžiagų vežimo licencijai gauti“.
 • atlikti Ignalinos atominės elektrinės reguliarųjį patikrinimą „Saugos reikalavimų, vykdant radioaktyviųjų atliekų vežimą, vykdymo patikrinimas (PBKS-2, B19-1, B3/4, 158/2)“.
 • suderinus su tiesioginiu vadovu pateikti derinti VATESI padaliniams kontrolinį klausimyną, naudojamą vykdant branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimo patikrinimus.
 • peržiūrėti, išnagrinėti ir įvertinti radioaktyviųjų atliekų saugojimo ir tvarkymo įrenginių bei dezaktyvavimo ir išmontavimo projektų saugos dokumentus branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimo klausimais