Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausiasis inspektorius

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • teikia siūlymus dėl radionuklidų išmetimų iš branduolinės energetikos objektų ribojimo ir kontrolės, branduolinės energetikos objektų avarinės parengties, radiacinės saugos teisės aktų peržiūros bei rengimo, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais, rengia radionuklidų išmetimų iš branduolinės energetikos objektų ribojimo ir kontrolės teisės aktus, teikia išvadas dėl VATESI padalinių ar kitų institucijų parengtų su šia sritimi susijusių teisės aktų projektų;
 • nagrinėja dokumentus, gautus iš valstybės institucijų, radionuklidų išmetimų iš branduolinės energetikos objektų ribojimo ir kontrolės klausimais ir teikia dėl jų išvadas;
 • vertina branduolinės energetikos objektų radionuklidų išmetimų į aplinką planus, organizuoja šių dokumentų įvertinimą VATESI, nagrinėja kitus licencijų, leidimų turėtojų ir pareiškėjų VATESI derinti, saugos peržiūrai ir įvertinimui pateiktus dokumentus radionuklidų išmetimų iš branduolinės energetikos objektų ribojimo ir kontrolės, avarinės parengties, radiacinės saugos klausimais ir teikia dėl jų išvadas;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • koordinuoja peržiūrą ir vertina branduolinės energetikos objektų planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai dokumentus;
 • dalyvauja organizuojant VATESI darbuotojų rengimą ir kvalifikacijos kėlimą avarinės parengties klausimais, įskaitant ir civilinės saugos mokymus branduolinės avarijos ir taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus radinio ir kitos radiologinės avarijos ir įvykio atvejais;
 • dalyvauja organizuojant VATESI ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklą ir užtikrina jo funkcionavimą;
 • organizuoja ir kontroliuoja VATESI ankstyvojo pranešimo specialisto darbą;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo išdavimo, pakeitimo, licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininko pavedimu atstovauja VATESI;
 • vertina kaimyninių valstybių planuojamų statyti, statomų ar eksploatuojamų branduolinės energetikos objektų saugos ir kitus susijusius dokumentus;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • dalyvauja bendradarbiavimo sutarčių rengime ir įgyvendinime;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • vykdo ankstyvojo pranešimo specialisto funkcijas;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo radiacinei saugai, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį branduolinės energetikos srityje;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, branduolinę saugą ir radiacinę saugą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidiniais, reglamentuojančiais radionuklidų išmetimų iš branduolinės energetikos objektų ribojimą, branduolinės energetikos objektų avarinę parengtį, radiacinę saugą;
 • būti susipažinęs su branduolinės elektrinės technologija ir bendraisiais branduolinės saugos bei radiacinės saugos principais;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • įvertinti Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių bei dezaktyvavimo ir išmontavimo projektų saugos dokumentus, bendrųjų duomenų sąvadus ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas radionuklidų išmetimų į aplinką ir avarinės parengties klausimais.
 • įvertinti ir išnagrinėti Baltarusijos branduolinės elektrinės saugos dokumentus, susijusius su radiacine sauga ir avarine parengtimi.
 • parengti ketvirtines apžvalgas apie esamą situaciją, susijusią su planuojama statyti branduoline elektrine Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje ir statoma branduoline elektrine Baltarusijos Respublikoje.
 • dalyvauti atliekant „Patalpų kategorizavimo ir radiologinio monitoringo sistemos patikrinimas (IAE, PBKS-2, B3/4)“, „Radionuklidų nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių taikymo, šalinant medžiagas ir atliekas iš VĮ IAE kontroliuojamosios zonos, ir į aplinką išmetamų radionuklidų kontrolės vykdymo patikrinimas“ ir „Avarinės parengties priemonių patikrinimas radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginiuose (PBKS-2, B2-1, B3/4)“, dalyvauti rengiant patikrinimų ataskaitas.
 • parengti kontrolinio klausimyno projektą avarinės parengties patikrinimams vykdyti.