Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vedėja

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, užtikrina suplanuotos Skyriaus veiklos įgyvendinimą ir už jį atsiskaito, organizuoja apibendrintos informacijos apie Skyriaus veiklą teikimą ir (ar) tokią informaciją teikia;
 • organizuoja ir vykdo branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimą, avarinę parengtį, radiacinę saugą ir radionuklidų išmetimų į aplinką ribojimą bei veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimą, šios veiklos registravimą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, išvadų su šia sritimi susijusių teisės aktų projektams teikimą, įskaitant siūlymų keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais teikimą;
 • nagrinėja asmenų, užregistravusių veiklą, licencijų, leidimų, laikinųjų leidimų, serifikatų turėtojų ir pareiškėjų registruoti veiklą, licencijai, laikinajam leidimui, leidimui, sertifikatui ar atestatui, radiacinės saugos eksperto pažymėjimui ar branduolinės energetikos objekto dozimetrijos tarnybos pripažinimo pažymėjimui gauti ar patikslinti pateiktus dokumentus, kitus VATESI derinti, saugos peržiūrai ir įvertinimui pateiktus dokumentus;
 • planuoja ir vykdo ūkio subjektų patikrinimus, užtikrina, kad pavaldūs asmenys savo veikloje taikytų ūkio subjektų veiklos priežiūros principus;
 • vertina branduolinės energetikos objekto Bendrųjų duomenų sąvadus pagal Europos atominės energetikos bendrijos steigimo sutarties 37 straipsnį, organizuoja šių dokumentų įvertinimą VATESI ir jų pateikimą Europos Komisijai;
 • organizuoja VATESI ekstremaliųjų situacijų valdymo plano branduolinių avarijų ir taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus radinio ir kitos radiologinės avarijos ir įvykio atvejais ir kontroliuoja jo įgyvendinimą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusiengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl įspėjimo apie galimą darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymą, darbo su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo, vykdo tolesnę šių poveikio priemonių taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo išdavimo, licencijos ar leidimo patikslinimo ar jų priedo pakeitimo, licencijos, leidimo ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, standartinio dokumento galiojimo panaikinimo ir šios veiklos registravimo ir registravimo panaikinimo, registravimo duomenų patikslinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininko pavedimu atstovauja VATESI;
 • vertina kaimyninių valstybių planuojamų statyti, statomų ir eksploatuojamų branduolinės energetikos objektų saugos ir kitus susijusius dokumentus;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • dalyvauja bendradarbiavimo sutarčių rengime ir įgyvendinime;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • vykdo kitus VATESI viršininko ir viršininko pavaduotojo radiacinei saugai nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį branduolinės energetikos srityje;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, branduolinę saugą ir radiacinę saugą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidiniais, reglamentuojančiais radiacinę saugą, radionuklidų išmetimų į aplinką ribojimą, avarinę parengtį, branduolinio kuro ciklo medžiagų vežimą, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte radiacinę saugą;
 • būti susipažinęs su branduolinės elektrinės technologija ir bendraisiais branduolinės saugos bei radiacinės saugos principais;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus veiklą.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • atlikti 5 patikrinimus – patikrinimus UAB „NAU“ (gegužė), UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ (gegužė), UAB „Sventovis“ (birželis), siekiant patikrinti, ar jų vykdoma veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte atitinka radiacinės saugos reikalavimus, ir patikrinimą UAB „DEKRA Industrial“ (birželis), siekiant įsitikinti, kad vykdoma branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pagal VATESI išduotas licencijas arba RSC išduotas licencijas atitinka radiacinės saugos reikalavimus bei Radiacinės saugos reikalavimų vykdymo įgyvendinant radiacinės saugos optimizavimo principą patikrinimą valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje (spalis). Kontroliuoti kitų trijų Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019 metų patikrinimų plane skyriaus darbuotojams atlikti nustatytų patikrinimų vykdymą.
 • organizuoti, kontroliuoti ir vykdyti 2019 metų darbo plane numatytų 2 teisės aktų projektų parengimą, suderinimą ar patvirtinimą.
 • organizuoti ir kontroliuoti, kad nustatytais terminais skyriuje būtų išnagrinėti ir įvertinti iš kitų institucijų išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai.
 • užtikrinti, kad teisės aktų nustatytais terminais būtų peržiūrėti ir įvertinti dokumentai, susiję su Baltarusijos branduolinės elektrinės sauga.
 • užtikrinti, kad teisės aktų nustatytais terminais būtų peržiūrėti ir įvertinti iš licencijos ar leidimo turėtojo gauti dokumentai, susiję su radiacinės saugos užtikrinimu.