Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausiasis inspektorius

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių branduolinę saugą, radiacinę saugą, eksploatavimo nutraukimą, projektų, rengia ir dalyvauja rengiant branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo teisės aktus, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • nagrinėja licencijų, leidimų turėtojų arba pareiškėjų pateiktus dokumentus, vertina branduolinės energetikos objektų pirminius, periodinius ir galutinius eksploatavimo nutraukimo planus, branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo saugos analizės ir pagrindimo dokumentus, organizuoja šių dokumentų įvertinimą Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje (toliau – VATESI);
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • skyriaus vedėjui pavedus, nesant Skyriaus vyriausiojo inspektoriaus ENS-3, atlieka Skyriaus vedėjo nurodytas Skyriaus vyriausiojo inspektoriaus ENS-3 pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
 • vykdo ankstyvojo pranešimo specialisto funkcijas;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo radiacinei saugai, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, branduolinę saugą ir radiacinę saugą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidiniais, reglamentuojančiais branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą;
 • būti susipažinęs su branduolinės elektrinės technologija ir bendraisiais branduolinės saugos bei radiacinės saugos principais;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • atlikti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019 metų patikrinimų plano, patvirtinto Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau –VATESI) viršininko 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 22.3-316 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019 m. patikrinimų plano patvirtinimo“ (toliau – 2019 metų patikrinimų planas), 16, 21, 51 ir 54 punktuose numatytus patikrinimus.
 • išnagrinėti galutinį Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo planą ir susijusius dokumentus.
 • išnagrinėti ir įvertinti įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo iš 1-ojo bloko reaktoriaus darbo zonų R1 ir R2 projektą bei jo saugos pagrindimo dokumentus.
 • tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) seminaro 2019-05-06–2019-05-10 „Eksploatavimo nutraukimo projektų vykdymo priežiūra“ organizavimas.