Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vedėjas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, užtikrina suplanuotos Skyriaus veiklos įgyvendinimą ir už jį atsiskaito, organizuoja apibendrintos informacijos apie Skyriaus veiklą teikimą ir (ar) tokią informaciją teikia;
 • organizuoja branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo saugą reglamentuojančių teisės aktų peržiūrą ir teisės aktų projektų, išvadų dėl teisės aktų projektų rengimą ir rengia teisės aktų projektus, išvadas dėl jų, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • planuoja ir vykdo ūkio subjektų patikrinimus ir užtikrina, kad pavaldūs asmenys savo veikloje taikytų ūkio subjektų veiklos priežiūros principus;
 • nagrinėja licencijų, leidimų turėtojų arba pareiškėjų pateiktus dokumentus, vertina ir teikia išvadas dėl branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo projektų ir jų saugą pagrindžiančių dokumentų, branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo veiklos planavimo ir kitų Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI) derinti, saugos peržiūrai ir įvertinimui pateiktų dokumentų;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • nustatyta tvarka dalyvauja VATESI avarinės parengties veikloje;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • dalyvauja bendradarbiavimo sutarčių rengime ir įgyvendinime;
 • dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo radiacinei saugai nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį branduolinės energetikos srityje;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, saugą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidiniais, reglamentuojančiais branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimą ir radiacinę saugą;
 • būti susipažinęs su branduolinės elektrinės technologija ir saugos principais;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus veiklą.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • atlikti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) 2019 metų patikrinimų plano, patvirtinto VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 22.3-316 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019 m. patikrinimų plano patvirtinimo“ (toliau – 2019 metų patikrinimų planas), 4, 5, 9, 16, 21, 40, 47, 51 ir 54 punktuose numatytus patikrinimus.
 • organizuoti ir kontroliuoti galutinio Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo plano ir susijusių dokumentų nagrinėjimą (gavus dokumentus).
 • organizuoti ir kontroliuoti eksploatavimo nutraukimo (išmontavimo ir dezaktyvavimo) projektų saugos pagrindimo dokumentų nagrinėjimą (gavus dokumentus).
 • TATENA seminaro 2019-05-06–2019-05-10 organizavimas ir kontroliavimas tema „Eksploatavimo nutraukimo projektų vykdymo priežiūra“