Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausiasis inspektorius

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų ir teisės aktų projektų, reglamentuojančių radioaktyviųjų atliekų saugų tvarkymą, rengia ir dalyvauja rengiant radioaktyviųjų atliekų tvarkymo teisės aktus, įskaitant siūlymų keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais teikimą;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • nagrinėja licencijų, leidimų turėtojų arba pareiškėjų pateiktus dokumentus, vertina ir teikia išvadas dėl kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių saugą pagrindžiančių dokumentų ir kitų Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI) derinti, saugos peržiūrai ir įvertinimui pateiktų dokumentų;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • koordinuoja atsiskaitymo už Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos įgyvendinimą;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • Skyriaus vedėjui pavedus, nesant Skyriaus vyriausiojo inspektoriaus RAT-4, atlieka Skyriaus vedėjo nurodytas Skyriaus vyriausiojo inspektoriaus RAT-4 pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
 • vykdo ankstyvojo pranešimo specialisto funkcijas;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo radiacinei saugai, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį branduolinės energetikos srityje;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, branduolinę ir radiacinę saugą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidiniais, reglamentuojančiais radioaktyviųjų atliekų tvarkymą, panaudoto branduolinio kuro saugojimą;
 • būti susipažinęs su branduolinės elektrinės, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo technologijomis ir bendraisiais branduolinės ir radiacinės saugos principais;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • išnagrinėti ir įvertinti kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo ir charakterizavimo (B2) dokumentus bei pateikti išvadas.
 • išnagrinėti ir įvertinti kietųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimo įrenginių ir saugyklų (B3/4) dokumentus bei pateikti išvadas.
 • atlikti Kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo įrenginių eksploatavimo (projektai B2-1, B2-2) ir Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso eksploatavimo (projektas B3/4) reguliariuosius patikrinimus.