Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vedėjas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, užtikrina suplanuotos Skyriaus veiklos įgyvendinimą ir už jį atsiskaito, organizuoja apibendrintos informacijos apie Skyriaus veiklą teikimą ir (ar) tokią informaciją teikia;
 • organizuoja radioaktyviųjų atliekų saugų tvarkymą, panaudoto branduolinio kuro saugojimą reglamentuojančių teisės aktų peržiūrą ir teisės aktų projektų rengimą, išvadų dėl teisės aktų projektų šiais klausimais rengimą, taip pat rengia ir dalyvauja rengiant šiuos teisės aktus ir išvadas, įskaitant siūlymų keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais teikimą;
 • teikia siūlymus ir išvadas dėl Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos;
 • planuoja ir vykdo ūkio subjektų patikrinimus ir užtikrina, kad pavaldūs asmenys savo veikloje taikytų ūkio subjektų veiklos priežiūros principus;
 • nagrinėja licencijų, leidimų turėtojų arba pareiškėjų pateiktus dokumentus, vertina ir teikia išvadas dėl branduolinės energetikos objektų licencijos turėtojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijos, radioaktyviųjų atliekų radiologinio apibūdinimo metodikų, dokumentų, susijusių su giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno įgyvendinimu ir kitų Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI) derinti ir saugos peržiūrai ir įvertinimui pateiktų dokumentų;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo susitikimuose, rengia šių susitikimų ataskaitas;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • dalyvauja bendradarbiavimo sutarčių rengime ir įgyvendinime;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo radiacinei saugai, duotus siekiant VATESI strateginių tikslų įgyvendinimo.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, saugą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidiniais, reglamentuojančiais radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir panaudoto branduolinio kuro saugojimą;
 • būti susipažinęs su branduolinės elektrinės, panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo technologijomis ir bendraisiais branduolinės ir radiacinės saugos principais;
 • būti susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą, ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą ir ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą branduolinės energetikos srityje;
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant dokumentus, pažymas, išvadas bei rekomendacijas, formuluojant užduotis;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • būti susipažinęs su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sugebėti vadovauti Skyriui;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):