Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausioji specialistė

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • vykdo Skyriaus dokumentų apskaitą ir tvarkymą;
 • registruoja ir tvarko siunčiamus ir gaunamus dokumentus Skyriuje;
 • informuoja Skyriaus vedėją apie gaunamus pranešimus ir perduoda sutvarkytą korespondenciją, dokumentus bei raštus;
 • raštu arba elektroniniu būdu registruoja siunčiamą ir gaunamą korespondenciją, pagal Skyriaus vedėjo rezoliuciją įteikia korespondenciją vykdytojams;
 • tvarko Skyriaus bylas;
 • teikia pasiūlymus bei dalyvauja rengiant Valstybinės atominės energetiko saugos inspekcijos (toliau – VATESI) vidaus administravimo teisės aktų ir organizacinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei archyvo klausimais projektus;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu verčia dokumentus ir raštus žodžiu ir raštu iš lietuvių į rusų ir iš rusų į lietuvių kalbą;
 • rengia kitus dokumentus pagal Skyriaus vedėjo nurodymus;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus savo kompetencijos klausimais;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai, Skyriaus vedėjo pavedimus, duotus siekiant VATESI strateginių tikslų įgyvendinimo.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su branduolinę saugą ir radiacinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) leidiniais;
 • gerai išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, apskaitą ir tvarkymą, archyvų tvarkymą, sugebėti juos taikyti praktikoje;
 • išmanyti asmenų aptarnavimo valstybės institucijose tvarką ir reikalavimus;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento teigiamai išvadai gauti;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • žinoti elgesio kultūros, profesinės etikos pagrindus;
 • savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):