Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausiasis inspektorius

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • tikrina, ar ūkio subjektai laikosi branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų;
 • dalyvauja rengiant branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, rengia išvadas dėl branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektų, įskaitant siūlymus tobulinti branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuojančius teisės aktus bei siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • vykdo neįprastųjų įvykių BEO ataskaitų peržiūrą ir įvertinimą;
 • nagrinėja ūkio subjektų dokumentus, pateikus Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI) derinti ar saugos peržiūrai ir įvertinimai, teikia išvadas dėl jų branduolinės ir radiacinės saugos požiūriu;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja stebėtojo teisėmis atestuojant saugai svarbiose pareigybėse dirbančius ūkio subjektų darbuotojus, analizuoja BEO eksploatavimo darbuotojų kompetencijos tikrinimo aprašus ir teikia išvadas dėl kitų dokumentų BEO darbuotojų kompetencijos užtikrinimo klausimais;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • dalyvauja avarinės parengties veikloje;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • VATESI viršininkui įgaliojus, atstovauja VATESI;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą;
 • išmanyti branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidinius;
 • išmanyti branduolinės energetikos objektų (toliau – BEO) technologinio proceso ypatumus;
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • mokėti rusų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • dalyvauti patikrinimuose, numatytuose Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019 m. patikrinimų plane, patvirtiname Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 22.3-316 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019 m. patikrinimų plano patvirtinimo“.
 • dalyvauti Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų kvalifikacijos patikrinimo egzaminuose.
 • apibendrinti informaciją apie 2019 m. Ignalinos atominės elektrinės nuklidų išmetimus į atmosferą ir vandenį.