Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vedėjas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, užtikrina suplanuotos Skyriaus veiklos įgyvendinimą ir už jį atsiskaito, organizuoja apibendrintos informacijos apie Skyriaus veiklą teikimą ir (ar) tokią informaciją teikia;
 • rengia teisės aktų projektus, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • dalyvauja branduolinės saugos teisės aktų peržiūroje ir rengime, rengia ir dalyvauja rengiant išvadas dėl teisės aktų projektų, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • planuoja ir vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • tikrina, kaip laikomasi branduolinės saugos teisės aktų reikalavimų BEO darbuotojų kompetencijos užtikrinimo srityje;
 • dalyvauja stebėtojo teisėmis atestuojant saugai svarbiose pareigybėse dirbančius BE darbuotojus;
 • analizuoja ataskaitas apie neįprastuosius įvykius BE, vertina jų koreguojančių priemonių svarbą branduolinės saugos požiūriu bei teikia pasiūlymus dėl koreguojančių priemonių;
 • dalyvauja Neįprastų įvykių analizės komisijos veikloje;
 • viršininko nurodymu dalyvauja branduolinių avarijų, branduolinių incidentų, kitų neįprastųjų įvykių, įrangos ir vamzdynų gedimų BE tyrimo komisijos darbe;
 • analizuoja branduolinės energetikos objekto modifikacijų saugą pagrindžiančius dokumentus, teikia išvadas dėl jų ir teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka priima sprendimą dėl šių dokumentų derinimo;
 • priima sprendimus dėl medžiagų ar atliekų, kurių aktyvumas neviršija nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių radionuklidų aktyvumo koncentracijos ir paviršinio aktyvumo verčių, jei matuojamas paviršinis aktyvumas, siuntos išvežimo iš Ignalinos atominės elektrinės bei kiekvienos planuojamos išvežti medžiagų ar atliekų siuntos radionuklidų aktyvumo koncentracijos arba paviršinio aktyvumo matavimų pažymėjimo suderinimo;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • atlieka ataskaitų už Branduolinės saugos konvencijos ir Jungtinės panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų konvencijos vykdymą peržiūrą;
 • rengia ir teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • saugo VATESI ilgalaikį materialųjį turtą, nematerialųjį turtą (programinę įrangą), kuris jam perduotas, perka ir saugo VATESI atsargas, kurios jam perduotos, naudojasi darbe jam perduotais VATESI tarnybiniais automobiliais ir kitomis priemonėmis;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį technologijos ar fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę nei 2 metų branduolinės energetikos srityje;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir bent viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ ar jos atitikmeniu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) leidiniais;
 • gerai išmanyti branduolinės saugos priežiūros procesus, TATENA rekomendacijas, branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, BE įrengimų bei technologinio proceso ypatumus;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus veiklą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • būti susipažinęs su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • užtikrinti tinkamą ūkio subjektų pateiktų VATESI saugą pagrindžiančių dokumentų priežiūrą ir įvertinimą.
 • užtikrinti tinkamą ūkio subjektų priežiūrą atliekant visus Priežiūros skyriaus kompetencijai priskirtus patikrinimus, numatytus VATESI 2019 m. patikrinimų plane, patvirtintame VATESI viršininko 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 22.3-316 "Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019 m. patikrinimų plano patvirtinimo".
 • užtikrinti Priežiūros skyriaus darbuotojų dalyvavimą valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbiose pareigybėse dirbančių darbuotojų, atsakingų už- branduolinę saugą, atestavime, pagal IAE paraiškas.