Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausiasis inspektorius

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia išvadas dėl teisės aktų projektų, rengia ar dalyvauja rengiant branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • rengia vidaus administravimo teisės aktus;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • nagrinėja licencijų, leidimų turėtojų arba pareiškėjų pateiktus Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI) derinti, peržiūrėti ir įvertinti saugą pagrindžiančius dokumentus saugos vadybos ir saugos kultūros įvertinimo srityse, taip pat kitus dokumentus, galinčius turėti įtakos licencijų ir leidimų turėtojų arba pareiškėjų gebėjimui užtikrinti licencijuojamos ar leidimais reguliuojamos veiklos saugą, teikia išvadas dėl jų;
 • dalyvauja analizuojant ataskaitas apie neįprastuosius įvykius bei kitą eksploatavimo patirtį Lietuvos ir užsienio branduolinės energetikos objektuose, teikia išvadas bei pasiūlymus dėl eksploatavimo patirties panaudojimo VATESI ir pareiškėjų, licencijų ir leidimų turėtojų veikloje;
 • pagal kompetenciją tvarko Skyriaus dokumentus;
 • VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai ar Skyriaus vedėjo nurodymu padeda Skyriaus vedėjui organizuoti veiklą, susijusią su tarptautinio bendradarbiavimo projektais, vykdo atskirus projektų uždavinius, tvarko vykdomų projektų dokumentus bei susijusius reikalingus duomenis;
 • dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • dalyvauja atsiskaitymo už Branduolinės saugos konvencijos įgyvendinimą ir atstovavimo Lietuvai Branduolinės saugos konvencijos peržiūros susitikimuose proceso organizavime;
 • atlieka ataskaitų už Branduolinės saugos konvencijos ir Jungtinės panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų konvencijos vykdymą peržiūrą;
 • rengia ir teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai ir Skyriaus vedėjo pavedimus, duotus siekiant VATESI strateginių tikslų įgyvendinimo.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, branduolinę saugą ir radiacinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) leidiniais;
 • būti susipažinęs su branduolinės elektrinės technologija ir branduolinės saugos bei radiacinės saugos principais;
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srityje;
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant dokumentus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų, vidaus administravimo dokumentų rengimo taisykles;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):