Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausiasis inspektorius

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus pareiškėjų, licencijų ir leidimų turėtojų ir jiems paslaugas teikiančių, prekes tiekiančių ir darbus vykdančių asmenų (toliau – ūkio subjektai) veiklos priežiūros klausimais, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą, rengia išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų BEO eksploatuojančių organizacijų darbuotojų atrankos, mokymo ir kompetencijos užtikrinimo, žmogiškųjų ir organizacinių veiksnių BEO įvertinimo srityse;
 • rengia vidaus administravimo teisės aktus;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • vertina ir teikia išvadas dėl BEO pareiškėjų, licencijų ir leidimų turėtojų žmogiškųjų ir organizacinių veiksnių programų bei atskirų žmogiškųjų ir organizacinių veiksnių įvertinimo priemonių ir kitų licencijų, leidimų turėtojų arba pareiškėjų VATESI derinti, saugos peržiūrai ir įvertinimui pateiktų dokumentų;
 • dalyvauja organizuojant branduolinės energetikos objektų vadovaujančių darbuotojų atestavimo procesą;
 • analizuoja ataskaitas apie neįprastuosius įvykius Lietuvos BEO, vertina įvykių svarbą saugos požiūriu ir rengia išvadas dėl licencijų ir leidimų turėtojų atliktos analizės priimtinumo;
 • skyriaus vedėjui pavedus, nesant Skyriaus vyriausiojo inspektoriaus EPA-2, atlieka Reguliavimo ir eksploatavimo patirties valdymo proceso savininko funkcijas;
 • dalyvauja kaupiant, sisteminant ir analizuojant informaciją apie eksploatavimo patirtį, įskaitant informaciją apie neįprastųjų įvykių priežastis BEO, teikia išvadas bei pasiūlymus dėl jos panaudojimo VATESI ir ūkio subjektų veikloje;
 • atlieka ataskaitų už Branduolinės saugos konvencijos ir Jungtinės panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų konvencijos vykdymą peržiūrą;
 • rengia ir teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • pagal kompetenciją tvarko Skyriaus dokumentus;
 • VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai ar Skyriaus vedėjo nurodymu padeda Skyriaus vedėjui organizuoti veiklą, susijusią su bendradarbiavimu su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis, mokslinės techninės paramos organizacijomis, tarptautinio bendradarbiavimo projektais, vykdo atskirus projektų uždavinius, tvarko vykdomų projektų dokumentus bei susijusius reikalingus duomenis;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, branduolinę saugą ir radiacinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) leidiniais;
 • būti susipažinęs su branduolinės elektrinės technologija ir branduolinės saugos bei radiacinės saugos principais, žmogiškųjų ir organizacinių veiksnių įvertinimo metodais, ergonomikos pritaikymu, ergonominiais sistemų projektavimo principais, eksploatavimo patirties panaudojimo branduolinės energetikos objektuose (toliau – BEO) šiuolaikine praktika, neįprastųjų įvykių BEO analizės metodais;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • Parengti branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“, patvirtintų VATESI viršininko, 2010-06-21 įsakymu Nr. 22.3-56 "Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR -1.4.1-2016 "Vadybos sistema" patvirtinimo"(toliau Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 "Vadybos sistema") pakeitimo projektą ir lydimuosius dokumentus.
 • Pagal kompetenciją atlikti patikrinimus IAE.
 • Išnagrinėti su žmogiškaisiais ir (arba) organizaciniais veiksniais susijusį neįprastąjį įvykį branduolinės energetikos objekte ir pristatyti VATESI darbuotojams.
 • Licencijos ar leidimo turėtojo pateiktus dokumentus peržiūrėti ir įvertinti žmogiškųjų ir organizacinių veiksnių aspektu