Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausioji inspektorė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia arba dalyvauja rengiant saugą reglamentuojančius teisės aktus, rengia išvadas dėl saugą reglamentuojančių teisės aktų projektų, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos eksploatavimo patirties naudojimo srityje priežiūros klausimais;
 • rengia arba dalyvauja rengiant vidaus administravimo teisės aktus;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • nagrinėja licencijų, leidimų turėtojų ir (ar) pareiškėjų saugą pagrindžiančius arba su sauga susijusius dokumentus eksploatavimo patirties naudojimo srityje, taip pat kitus dokumentus, galinčius turėti įtakos licencijų ir leidimų turėtojų arba pareiškėjų gebėjimui užtikrinti licencijuojamos ar leidimais reguliuojamos veiklos saugą ir teikia išvadas dėl jų;;
 • kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie eksploatavimo patirtį Lietuvos ir užsienio BEO, įskaitant informaciją apie neįprastųjų įvykių priežastis BEO, teikia išvadas bei pasiūlymus dėl jos panaudojimo VATESI ir pareiškėjų, licencijų ir leidimų turėtojų veikloje;
 • analizuoja ataskaitas apie neįprastuosius įvykius Lietuvos BEO, vertina įvykių svarbą saugos požiūriu, rengia išvadas dėl licencijų ir leidimų turėtojų atliktos analizės priimtinumo;
 • atrenka, pagal kompetenciją analizuoja, sistemina ir kaupia informaciją apie kitų šalių BEO saugos klausimus Vadovaudamasis eksploatavimo patirties analize teikia pasiūlymus dėl BEO saugos gerinimo bei saugą reglamentuojančių VATESI teisės aktų tobulinimo;
 • nagrinėja BEO eksploatuojančios organizacijos pasiūlymus dėl BEO eksploatavimo saugos rodiklių, atlieka BEO saugos rodiklių įvertinimą, seka nurodytų rodiklių pokyčio tendencijas ir nagrinėja negatyvių pokyčių priežastis ir teikia savo išvadas , s;
 • vykdo VATESI integruotos vadybos sistemos Reguliavimo ir eksploatavimo patirties valdymo proceso savininko funkcijas;
 • dalyvauja vertinant pareiškėjų, licencijų ir leidimų turėtojų saugos vadybos sistemas ir prižiūrint, kaip licencijų ir leidimų turėtojai laikosi branduolinės saugos reikalavimų saugos vadybos srityje, dalyvauja vertinant BEO eksploatuojančių organizacijų saugos kultūrą;
 • dalyvauja licencijų ir leidimų išdavimo procese ir saugos peržiūroje ir įvertinime;
 • teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Skyriaus bylas ir perduoda jas už bylų apskaitos tvarkymą atsakingam VATESI padaliniui ar darbuotojui;
 • VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai ar Skyriaus vedėjo nurodymu padeda Skyriaus vedėjui organizuoti veiklą, susijusią su tarptautinio bendradarbiavimo projektais, vykdo atskirus projektų uždavinius, tvarko vykdomų projektų dokumentus bei duomenis;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • bendradarbiauja su mokslinės-techninės paramos organizacijomis, kitomis Lietuvos, tarptautinėmis ir kitų šalių organizacijomis;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • atlieka ataskaitų už Branduolinės saugos konvencijos ir Jungtinės panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų konvencijos vykdymą peržiūrą;
 • rengia ir teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų arba technologijos mokslų studijų srityje;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, saugą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautiniais teisės aktais ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) leidiniais, reglamentuojančiais eksploatavimo patirties panaudojimą;
 • būti susipažinęs su branduolinės elektrinės technologija ir bendraisiais saugos principais, šiuolaikiniais BEO eksploatavimo saugos valdymo metodais, eksploatavimo patirties panaudojimo BEO šiuolaikine praktika, neįprastųjų įvykių BEO analizės metodais;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • rengti branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.4-2019 „Asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirties naudojimas“ projektą bei teisės akto lydinčiuosius dokumentus, suderinti su išorinėmis organizacijomis ir pateikti perkėlimui į TAR sistemą.
 • rengti NĮAK posėdžius, atlikti IAEA/NEA IRS ir FINAS duomenų bazėse arba prieinamuose informacijos šaltiniuose pateiktų neįprastųjų įvykių, VĮ IAE įrangos defektų, saugos kultūros ir saugos rodiklių ataskaitų analizę.
 • TATENA saugos standartus ir parengti branduolinės energetikos objektą eksploatuojančios organizacijos saugos kultūros vertinimo procedūros aprašo projektą.
 • vadovaujantis Ūkio subjektų veiklos priežiūros procedūros aprašo, patvirtinto VATESI viršininko 2014 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-128 „Dėl Ūkio subjektų veiklos priežiūros procedūros aprašo patvirtinimo“, 4 lentelės 1 punktu surinkti ir apibendrinti informaciją apie ūkio subjektų priežiūros rezultatus bei juos dokumentuoti.