Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vedėjas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, užtikrina suplanuotos Skyriaus veiklos įgyvendinimą ir už ją atsiskaito, organizuoja apibendrintos informacijos apie Skyriaus veiklą teikimą ir (ar) tokią informaciją teikia;
 • tikrina, kaip branduolinės energetikos objektus (toliau – BEO) eksploatuojančios organizacijos atlieka saugai svarbių produktų tiekėjų auditus, ir vertina BEO eksploatuojančios organizacijos saugai svarbių produktų tiekėjų priežiūros sistemą;
 • vykdo Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) integruotos vadybos sistemos ūkio subjektų veiklos priežiūros proceso savininko funkcijas;
 • organizuoja eksploatavimo patirties panaudojimo, saugos vadybos, žmogiškųjų ir organizacinių veiksnių įvertinimo, branduolinės energetikos objektų darbuotojų atrankos, mokymo ir kompetencijos užtikrinimo, įskaitant branduolinės energetikos objektų vadovaujančių darbuotojų atestavimo, saugos kultūros įvertinimo sritis reglamentuojančių teisės aktų peržiūrą ir teisės aktų projektų rengimą, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais, rengia išvadas dėl teisės aktų projektų;
 • planuoja ir vykdo ūkio subjektų patikrinimus, ir užtikrina, kad pavaldūs asmenys savo veikloje taikytų ūkio subjektų veiklos priežiūros principus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • organizuoja peržiūrą ir peržiūri licencijų ir leidimų turėtojų arba pareiškėjų pateiktus VATESI derinti, peržiūrėti ir įvertinti dokumentus, pagrindžiančius saugą eksploatavimo patirties panaudojimo, saugos vadybos, žmogiškųjų ir organizacinių veiksnių įvertinimo, branduolinės energetikos objektų darbuotojų atrankos, mokymo ir kompetencijos užtikrinimo, branduolinės energetikos objektų vadovaujančių darbuotojų atestavimo, saugos kultūros įvertinimo srityse, taip pat kitus dokumentus, galinčius turėti įtakos licencijų ir leidimų turėtojų arba pareiškėjų gebėjimui užtikrinti licencijuojamos arba leidimais reguliuojamos veiklos saugą;
 • organizuoja ir vykdo neįprastųjų įvykių, įvykusių užsienio šalių branduolinės energetikos objektuose ir kitos užsienio šalių eksploatavimo patirties peržiūrą ir įvertinimą;
 • organizuoja ir vykdo branduolinės energetikos objektų vadovaujančių darbuotojų atestavimą;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui pavedus atstovauja VATESI kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, Europos Sąjungos institucijose, regioninėse, užsienio ir tarptautinių organizacijų renginiuose ir projektuose;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • VATESI viršininkui pavedus dalyvauja komisijose, tiriančiose branduolinės avarijas, branduolinius incidentus ar kitus neįprastuosius įvykius VATESI prižiūrimuose branduolinės energetikos objektuose ir veikloje;
 • teikia informaciją, konsultuoja VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • organizuoja atsiskaitymo už Branduolinės saugos konvencijos įgyvendinimą ir atstovavimą Lietuvai Branduolinės saugos konvencijos peržiūros susitikimuose procesą;
 • organizuoja atsiskaitymo už Branduolinės saugos direktyvos įgyvendinimą procesą;
 • atlieka ataskaitų už Branduolinės saugos konvencijos ir Jungtinės panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų konvencijos vykdymą peržiūrą;
 • dalyvauja peržiūrint kaimyninių valstybių planuojamų ir (arba) esamų branduolinės energetikos objektų saugos ir kitus susijusius dokumentus;
 • rengia ir teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • dalyvauja tarptautinėse misijose ir paramos kitoms valstybėms projektuose;
 • rengia ir teikia ataskaitas ir kitą informaciją TATENA ir Branduolinės energijos agentūros Tarptautinei pranešimo apie eksploatavimo patirtį sistemos (angl. International Reporting System for Operating Experience (IAEA/NEA IRS)), taip pat TATENA Informacijos pasikeitimo apie incidentus, susijusius su branduolinio kuro ciklo medžiagomis, pranešimo ir analizės sistemos (angl. Fuel Incident Notification and Analysis System (IAEA FINAS)) duomenų bazėms, vykdo šių ir TATENA Tarptautinės branduolinių ir radiologinių įvykių skalės (angl. International Nuclear and Radiological Event Scale (INES)) nacionalinio koordinatoriaus funkcijas;
 • atlieka Europos atominių elektrinių eksploatavimo patirties perdavimo tinklo (angl. European Network On Operational Experience Feedback for NPPs) Technikos tarybos ir Priežiūros komiteto atstovo funkcijas;
 • atlieka Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupės (ENSREG) Branduolinės saugos darbo grupės atstovo funkcijas;
 • dalyvauja bendradarbiavimo su užsienio šalių branduolinę saugą reguliuojančiųjų organizacijų sutarčių rengime ir įgyvendinime;
 • vykdo ankstyvojo pranešimo specialisto funkcijas;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių arba technologijos mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 2 metų patirtį branduolinės energetikos srityje;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, branduolinę saugą ir radiacinę saugą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) leidiniais;
 • būti susipažinęs su branduolinės elektrinės technologija ir branduolinės saugos bei radiacinės saugos principais;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus veiklą;
 • būti susipažinęs su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • koordinuoti pasirengimą 8-ajam Branduolinės saugos konvencijos (toliau – BSK) susitikimui bei kitų su BSK susijusių veiklų organizavimą.
 • užtikrinti, kad pagal skyriaus kompetenciją būtų atlikti visi planiniai patikrinimai.
 • organizuoti ir vykdyti licencijos turėtojų saugos vadybos dokumentų saugos peržiūrą ir įvertinimą.
 • organizuoti neįprastųjų įvykių ir eksploatavimo patirties saugos peržiūrą ir įvertinimą.