Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausioji inspektorė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą saugos reguliavimo tobulinimo bei ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais, rengia išvadas dėl teisės aktų projektų;
 • rengia teisės aktus, reglamentuojančius branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų (išskyrus fizinės saugos konstrukcijas) projektavimą, statybą, pripažinimą tinkamu eksploatuoti ir eksploatavimą, įskaitant teisės aktus, reglamentuojančius šių konstrukcijų kvalifikaciją, senėjimą, techninę priežiūrą, išorinių ir vidinių pavojų apkrovas ir jų vertinimą;
 • dalyvauja rengiant kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugai svarbių sistemų ir komponentų branduolinę saugą, tiek, kiek tai susiję su 5.2 papunktyje nurodytomis reglamentavimo sritimis;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • nagrinėja licencijų, leidimų turėtojų arba pareiškėjų pateiktus dokumentus, Valstybinės atominei energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI) derinimui, saugos peržiūrai ir įvertinimui pateiktus dokumentus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • nustatyta tvarka dalyvauja VATESI avarinio centro veikloje;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininko pavedimu atstovauja VATESI;
 • teikia konsultacijas ir informaciją VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojams, ūkio subjektams, Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms ir regioninėms bendradarbiavimo misijoms Skyriaus kompetencijos klausimais bei dalyvauja kaimyninių valstybių branduolinės saugos objektų saugą pagrindžiančių dokumentų peržiūroje;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, branduolinę saugą, radiacinę saugą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) leidiniais;
 • būti susipažinęs su branduolinės elektrinės technologija ir branduolinės saugos bei radiacinės saugos principais;
 • turėti technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą statybos priežiūros srityje;
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant dokumentus, išvadas bei rekomendacijas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • vykdyti patikrinimus, priskiriamus vykdyti pagal kompetenciją, numatytus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019 m. patikrinimų plane, patvirtintame VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 22.3-316 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019 m. patikrinimų plano patvirtinimo“.
 • parengti Branduolinės saugos reikalavimų „Branduolinės energetikos objektų statiniai ir jų konstrukcijos“ projektą.