Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausioji specialistė (Ekspertė)

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia teisės aktus, reglamentuojančius branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų kvalifikacijos (atestacijos) ir senėjimo valdymą, kietų radioaktyvių atliekų saugai svarbių išėmimo, rūšiavimo ir presavimo sistemų ir komponentų projektavimą ir eksploatavimą, įskaitant teisės aktus, reglamentuojančius šių sistemų ir komponentų kvalifikaciją, senėjimą, techninę priežiūrą, išorinių ir vidinių pavojų apkrovas ir jų vertinimą, įskaitant siūlymų keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais teikimą;
 • dalyvauja rengiant kitus teisės aktus, reglamentuojančius saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų branduolinę saugą, tiek, kiek tai susiję su 6.1 papunktyje nurodytomis reglamentavimo sritimis;
 • rengia išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, rengia išvadas dėl teisės aktų projektų;
 • dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinę saugą, branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų sistemų ir komponentų techninės priežiūros valdymą;
 • teikia ekspertines išvadas rengiant teisės aktus, reglamentuojančius reaktoriaus aušinimo, panaudoto kuro išlaikymo baseinų šilumos nuvedimo ir galutinio šilumos sugėriklio bei apsauginio gaubto sistemų ir komponentų projektavimą ir eksploatavimą;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • nagrinėja licencijų, leidimų turėtojų arba pareiškėjų pateiktus dokumentus, Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI) derinti, saugos peržiūrai ir įvertinimui pateiktus dokumentus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • nustatyta tvarka dalyvauja VATESI avarinio centro veikloje;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininko pavedimu atstovauja VATESI;
 • teikia konsultacijas ir informaciją VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojams, ūkio subjektams, Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms ir regioninėms bendradarbiavimo misijoms Skyriaus kompetencijos klausimais bei dalyvauja kaimyninių valstybių branduolinės saugos objektų saugą pagrindžiančių dokumentų peržiūroje;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant VATESI strateginių tikslų įgyvendinimo.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą, branduolinę saugą ir radiacinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidiniais;
 • išmanyti branduolinių elektrinių technologijas ir branduolinės saugos bei radiacinės saugos principus;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių arba technologinių mokslų studijų srityje ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą branduolinės energetikos srityje;
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant dokumentus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • žinoti elgesio kultūros, profesinės etikos pagrindus;
 • savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):