Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

sistemų ir komponentų skyriaus vadovas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, užtikrina suplanuotos Skyriaus veiklos įgyvendinimą ir už jį atsiskaito, organizuoja apibendrintos informacijos apie Skyriaus veiklą teikimą ir (ar) tokią informaciją teikia;
 • organizuoja teisės aktų, kurie nustato saugos reikalavimus, susijusius su branduolinio reaktoriaus aušinimo ir susijusiomis sistemomis, reaktoriaus apsauginio gaubto ir jo sistemomis ir komponentais, saugai svarbiais kėlimo įrenginiais, branduolinės energetikos objektų saugai svarbiomis konstrukcijomis, saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninės priežiūros, kvalifikacijos (atestacijos) ir senėjimo valdymu, branduolinės energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrine sauga, saugai svarbių kietųjų radioaktyviųjų atliekų deginimo sistemų ir komponentų projektavimu ir eksploatavimu, saugai svarbių radioaktyviųjų atliekų cementavimo sistemų ir komponentų projektavimu ir eksploatavimu, branduolinės energetikos objektų saugai svarbių ventiliacijos sistemų projektavimu ir eksploatavimu, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginių saugai svarbių vamzdynų ir metalinių talpyklų projektavimu ir eksploatavimu, branduolinės energetikos objektų saugai svarbių sistemų ir komponentų suvirinimu ir neardančiąja kontrole, kietų radioaktyvių atliekų saugai svarbių išėmimo, rūšiavimo ir presavimo sistemų ir komponentų projektavimu ir eksploatavimu, cheminiais procesais peržiūrą, rengimą bei dalyvauja jų rengime, įskaitant siūlymų keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais teikimą, rengia išvadas dėl kitų Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) padalinių ir kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų;
 • planuoja ir vykdo ūkio subjektų patikrinimus, ir užtikrina, kad pavaldūs asmenys savo veikloje taikytų ūkio subjektų veiklos priežiūros principus;
 • nagrinėja licencijų, leidimų turėtojų arba pareiškėjų pateiktus dokumentus, VATESI derinti, saugos peržiūrai ir įvertinimui pateiktus dokumentus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo išdavimo, jų pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • nustatyta tvarka dalyvauja VATESI avarinės parengties veikloje;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininko pavedimu atstovauja VATESI;
 • teikia konsultacijas ir informaciją VATESI, ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojams, ūkio subjektams, Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms ir regioninėms bendradarbiavimo misijoms Skyriaus kompetencijos klausimais bei dalyvauja kaimyninių valstybių branduolinės saugos objektų saugą pagrindžiančių dokumentų peržiūroje;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, branduolinę saugą ir radiacinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) leidiniais;
 • būti susipažinęs su branduolinės elektrinės technologija ir branduolinės saugos bei radiacinės saugos principais;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių arba technologijos mokslų srityje, ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą branduolinės energetikos srityje ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas, išvadas bei rekomendacijas, formuluojant užduotis;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sugebėti vadovauti Skyriui;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • Organizuoti ir kontroliuoti, kad būtų parengti ir VATESI padalinių peržiūrai pateikti branduolinės saugos reikalavimų projektai, reglamentuojantys branduolinių energetikos objektų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninės priežiūros, branduolinių energetikos objektų statinių ir konstrukcijų bei saugai svarbius kėlimo įrenginių ir jų įrangos VATESI reglamentavimo ir priežiūros sritį.
 • Užtikrinti, kad pagal skyriaus kompetenciją būtų atlikti visi planiniai patikrinimai.
 • Parengti ūkio subjektų veiklos priežiūros kontrolinį klausimyną pagal padalinio kompetenciją.
 • Užtikrinti ūkio subjektų pateiktų VATESI saugą pagrindžiančių dokumentų peržiūrą ir įvertinimą teisės aktų nustatytais terminais.