Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausiasis inspektorius

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia arba dalyvauja rengiant branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, rengia išvadas dėl branduolinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektų, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • nagrinėja branduolinės energetikos objekto aikštelės vertintojo, licencijos, leidimų turėtojų, pareiškėjų ir kitų ūkio subjektų branduolinę saugą pagrindžiančius arba su branduoline sauga susijusius dokumentus, teikia išvadas dėl jų;
 • renka ir vertina informaciją apie branduolinės energetikos objektus, įskaitant kaimyninių šalių branduolinės energetikos objektus, reikalingą branduolinės energetikos objektų keliamo pavojaus Lietuvos Respublikai branduolinių ir radiologinių avarijų atveju įvertinimui atlikti;
 • vertina kaimyninių šalių branduolinės energetikos objektų ir jų projektų branduolinę saugą bei branduolinės ir radiologinės avarijos šiuose objektuose atveju teikia informaciją apie galimą šių avarijų eigą ir radionuklidų išmetimo į aplinką charakteristikas;
 • teikia pasiūlymus dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) ekstremaliųjų situacijų valdymo plano branduolinių ir radiologinių avarijų atveju gerinimo;
 • teikia pasiūlymus dėl Valstybinio ir valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės ar radiologinės avarijos atveju gerinimo;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • dalyvauja analizuojant asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirtį, vertina ją branduolinės saugos požiūriu;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • dalyvauja rengiant ir rengia VATESI vidaus administravimo teisės aktus;
 • konsultuoja VATESI darbuotojus;
 • nustatyta tvarka konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus, jiems teikia prašomą informaciją;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • VATESI viršininkui įgaliojus, atstovauja VATESI;
 • vykdo ankstyvojo pranešimo specialisto funkcijas;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, branduolinę saugą ir radiacinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, tarptautiniais teisės aktais ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) leidiniais;
 • būti susipažinęs su branduolinių elektrinių technologijomis ir branduolinės saugos bei radiacinės saugos principais;
 • būti susipažinęs su šiuolaikiniais branduolinių elektrinių avarijų analizės metodais, avarijų analizei skirtomis kompiuterinėmis programomis ir jų panaudojimo galimybėmis, branduolinių avarijų valdymo principais bei mokėti nurodytas žinias taikyti praktiškai;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų srities fizikos krypties arba technologijos mokslų srities energijos inžinerijos krypties išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą branduolinės energetikos srityje;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant dokumentus, išvadas bei rekomendacijas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu ir rusų kalbą ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • teisės akto projektas (kartu su lydimaisiais dokumentais) yra parengtas vadovaujantis Teisės aktų rengimo procedūros aprašu PR-1, suderintas su tiesioginiu vadovu, kitų VATESI padalinių vadovais ir suinteresuotomis institucijomis bei pateiktas VATESI viršininkui tvirtinti ne vėliau nei iki 2019-07-01.
 • iki 2019-12-27 SAS vedėjui pateiktas ataskaitos projektas apie Baltarusijos Respublikoje statomos branduolinės elektrinės (Astravo BE) projektą, kurioje būtų pateikta:
 • techninė bei su branduolinė ir radiologinė sauga susijusia informacija, reikalinga atlikti Astravo BE galimų avarijų kompiuterinį modeliavimą;
 • apžvelgtos šiuolaikinės BE galimų avarijų kompiuteriniam modeliavimui, įskaitant į aplinką išmetamų radionuklidų kiekiui (aktyvumams) ir sudėčiai įvertinti, taikomos kompiuterinės programos bei pateikti siūlymai dėl konkrečių kompiuterinių programų pritaikymo Astravo BE galimų avarijų kompiuteriniam modeliavimui atlikti, surinkta informacija apie šių programų įsigijimo bei palaikymo galimybes, vartotojų išugdymą ir kvalifikacijos užtikrinimą.
 • atliktas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019 m. patikrinimų plane, patvirtintame VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 22.3-316 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019 m. patikrinimų plano patvirtinimo“, 19 punkte nurodytas patikrinimas. Patikrinimas laikomas tinkamai atliktu, jei jis buvo atliktas šiame plane numatytu laiku, jį atliekant, įskaitant organizavimą bei patikrinimo ataskaitos rengimą, vadovautasi teisės aktais ir VATESI vadybos sistemos procedūrų aprašais, valstybės tarnautojas organizavo arba dalyvavo organizuojant atitinkamą patikrinimą bei rengė ar dalyvavo rengiant patikrinimo ataskaitą.