Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausiasis specialistas (Ekspertas)

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas (branduolinės saugos reglamentavimo ir priežiūros specialiojoje veiklos srityje):
 • teikia siūlymus tobulinti branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus;
 • nagrinėja branduolinės energetikos objekto aikštelės vertintojo, licencijos, leidimų turėtojų, pareiškėjų ir kitų ūkio subjektų branduolinę saugą pagrindžiančius arba su branduoline sauga susijusius dokumentus, teikia išvadas dėl jų;
 • dalyvauja vykdant ūkio subjektų patikrinimus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • dalyvauja analizuojant asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirtį, vertina ją branduolinės saugos požiūriu;
 • dalyvauja inicijuojant prekių, paslaugų, darbų pirkimus, konsultuoja rengiant technines specifikacijas, sutarčių projektus, priimant prekes, paslaugas, darbus pagal šias sutartis;
 • konsultuoja VATESI darbuotojus nurodytais klausimais;
 • konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus, jiems teikia prašomą informaciją (kai reikalingos konsultacijos ar informacija rusų ar anglų kalba);
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant VATESI strateginių tikslų įgyvendinimo.
 • nurodytos funkcijos vykdomos rusų ir (ar) anglų kalbomis.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą, branduolinę saugą ir radiacinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) leidiniais;
 • gerai išmanyti veiklos branduolinėje energetikoje saugos peržiūros ir įvertinimo procesą;
 • būti susipažinęs su branduolinių elektrinių technologijomis ir branduolinės saugos bei radiacinės saugos principais;
 • būti susipažinęs su šiuolaikiniais branduolinės energetikos objektų matavimo ir valdymo aparatūros sistemų bei elektros energijos tiekimo sistemų saugos analizės principais bei metodais ir jų taikymo ypatumais;
 • būti susipažinęs su programinės įrangos, skirtos matavimo ir valdymo aparatūros sistemoms, projektavimu, eksploatavimu bei saugumo užtikrinimu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant dokumentus, išvadas bei rekomendacijas;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, laiku įvykdyti nustatytas užduotis;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti susipažinęs su dokumentų rengimo ir teisės aktų rengimo taisyklėmis;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų srities inžinerijos krypčių grupei priklausančios studijų krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):