Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausiasis inspektorius

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia arba dalyvauja rengiant branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, rengia išvadas dėl branduolinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektų, įskaitant siūlymus tobulinti branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus bei siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais;
 • nagrinėja branduolinės energetikos objekto aikštelės vertintojo, licencijos, leidimų turėtojų, pareiškėjų ir kitų ūkio subjektų branduolinę saugą pagrindžiančius arba su branduoline sauga susijusius dokumentus, teikia išvadas dėl jų;
 • renka ir vertina informaciją apie branduolinės energetikos objektus, įskaitant kaimyninių šalių branduolinės energetikos objektus, reikalingą branduolinės energetikos objektų keliamo pavojaus Lietuvos Respublikai branduolinių ir radiologinių avarijų atveju įvertinimui atlikti;
 • koordinuoja branduolinės energetikos objektų keliamo pavojaus Lietuvos Respublikai branduolinių ir radiologinių avarijų atveju įvertinimo ataskaitos rengimą;
 • vertina kaimyninių šalių branduolinės energetikos objektų ir jų projektų branduolinę saugą bei branduolinės ir radiologinės avarijos šiuose objektuose atveju teikia informaciją apie galimą šių avarijų eigą ir radionuklidų išmetimo į aplinką charakteristikas;
 • teikia pasiūlymus dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) ekstremaliųjų situacijų valdymo plano branduolinių avarijų atveju gerinimo;
 • teikia pasiūlymus dėl Valstybinio ir valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės ar radiologinės avarijos atveju gerinimo;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • dalyvauja analizuojant asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirtį, vertina ją branduolinės saugos požiūriu;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • dalyvauja rengiant ir rengia VATESI vidaus administravimo teisės aktus;
 • konsultuoja VATESI darbuotojus;
 • nustatyta tvarka konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus, jiems teikia prašomą informaciją;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • atlieka duomenų apie saugą pagrindžiančių dokumentų peržiūros ir įvertinimo kontrolės analizę ir apibendrinimą;
 • VATESI viršininkui įgaliojus, atstovauja VATESI;
 • vykdo ankstyvojo pranešimo specialisto funkcijas;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities fizikos studijų krypties, arba matematikos ir kompiuterių mokslų studijų krypčių grupei priklausančios studijų krypties, arba technologijos mokslų studijų srities energijos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį branduolinės energetikos srityje;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu ir rusų kalbą ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ ar jos atitikmeniu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, ekstremaliųjų situacijų valdymą, avarinę parengtį branduolinės energetikos objektuose ir vykdant kitą veiklą branduolinės energetikos srityje reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros leidiniais;
 • išmanyti branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus;
 • būti susipažinęs su branduolinę ir radiacinę saugą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis;
 • išmanyti branduolinės saugos bei radiacinės saugos užtikrinimo principus;
 • būti susipažinęs su branduolinių elektrinių ir kitų branduolinės energetikos objektų technologijomis;
 • išmanyti branduolinės energetikos objektų tikimybinės saugos analizės principus ir metodus, jų taikymo galimybes bei ribojimus bei mokėti nurodytas žinias taikyti praktiškai;
 • išmanyti branduolinei saugai svarbių veiksnių tikimybinį vertinimą;
 • išmanyti branduolinės energetikos objektų bei veiklos branduolinės energetikos srityje saugos analizei ir avarinei parengčiai skirtų kompiuterinių programų naudojimo reikalavimus;
 • būti susipažinęs su ekstremaliųjų situacijų valdymo principais;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • ruoštis vertinti kaimyninių šalių valstybių branduolinės energetikos objektų keliamą pavojų Lietuvos Respublikai branduolinių ir radiologinių avarijų atveju – rinkti, tikslinti ir dokumentuoti informaciją apie kaimyninių šalių branduolinės energetikos objektus ir jų keliamą grėsmę (atitinka VATESI 2019 metų veiklos plano patvirtinto VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 21 dienos įsakymu Nr. 22.3-330, 01.01.01.01.04 priemonę ir pareigybės aprašymo 5.3 ir 5.5 papunkčius).
 • parengti Branduolinės saugos reikalavimų „Išorinių ir vidinių pavojų vertinimas projektuojant, eksploatuojant branduolinės energetikos objektus ir vykdant jų eksploatavimo nutraukimą“ projektą ir pateikti SAS vedėjui (atitinka Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019 metų veiklos plano, patvirtinto VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-330, 01.01.02.01.01 priemonę ir pareigybės aprašymo 5.1 papunktį).
 • atlikti ūkio subjektų patikrinimus (atitinka Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2018–2020 m. strateginio plano, patvirtinto VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-329, 01.01.01.01.03 priemonę ir pareigybės aprašymo 5.8 papunktį).
 • pagal kompetenciją nagrinėti neįprastuosius įvykius branduolinės energetikos objektuose bei pristatyti juos Neįprastųjų įvykių ir eksploatavimo patirties analizės komisijoje ar VATESI darbuotojams skirtame seminare (atitinka pareigybės aprašymo 5.13 papunktį).