Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausiasis inspektorius

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia arba dalyvauja rengiant branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais, rengia išvadas dėl branduolinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektų;
 • vykdo ūkio subjektų patikrinimus;
 • nagrinėja licencijų, leidimų turėtojų arba pareiškėjų pateiktus dokumentus, licencijos ar leidimo turėtojo pasiūlymus dėl avarijų analizės naujų metodų ir kompiuterinių kodų panaudojimo, avarinių instrukcijų įdiegimo ar modernizavimo, branduolinės energetikos objektų avarijų analizės rezultatus ir kitus Valstybinę atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI) derinti, saugos peržiūrai ir įvertinimui pateiktus dokumentus, teikia savo išvadas dėl jų;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • analizuoja ataskaitas apie neįprastuosius įvykius branduolinės energetikos objektuose, vertina įvykių svarbą saugos požiūriu;
 • rengia arba dalyvauja rengiant sutarčių projektus, vykdo šių sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;
 • inicijuoja prekių, paslaugų, darbų pirkimus, rengia technines specifikacijas, sutarčių projektus, priima prekes, paslaugas, darbus pagal šias sutartis;
 • padeda Skyriaus vedėjui organizuoti kitų tarptautinio bendradarbiavimo projektų veiklą, atlieka atskirus projektų uždavinius;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • konsultuoja VATESI darbuotojus;
 • nustatyta tvarka teikia informaciją, konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus;
 • vykdo ankstyvojo pranešimo specialisto funkcijas;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, branduolinę saugą ir radiacinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautiniais teisės aktais ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) leidiniais;
 • būti susipažinęs su branduolinių elektrinių technologijomis ir branduolinės saugos bei radiacinės saugos principais, šiuolaikiniais branduolinės energetikos objektų avarijų analizės metodais, kompiuteriniais kodais ir jų panaudojimo galimybėmis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų srities arba technologijos mokslų srities išsilavinimą, ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą branduolinės energetikos srityje;
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant dokumentus, išvadas bei rekomendacijas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • atlikti ūkio subjektų patikrinimus (atitinka VATESI 2018-2020 m. strateginio plano, patvirtinto VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 21 dienos įsakymu Nr. 22.3-329, 01.01.01.01.03 priemonę ir SAS vyriausiojo inspektoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-342, 5.2 papunktį).
 • pagal kompetenciją peržiūrėti ir įvertinti licencijos ar leidimų turėtojų ar pareiškėjų pateiktus saugą pagrindžiančius dokumentus (atitinka VATESI 2018-2020 m. strateginio plano, patvirtinto VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 21 dienos įsakymu Nr. 22.3-329, 01.01.01.01.02 priemonę ir SAS vyriausiojo inspektoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-342, 5.3 papunktį).
 • pagal kompetenciją nagrinėti neįprastuosius įvykius branduolinės energetikos objektuose bei pristatyti juos Neįprastųjų įvykių ir eksploatavimo patirties analizės komisijoje ar VATESI darbuotojams skirtame seminare (atitinka SAS vyriausiojo inspektoriaus pareigybės aprašymo patvirtinto VATESI viršininko 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-342, 5.8 papunktį).