Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Saugos analizės skyriaus vadovas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, užtikrina suplanuotos Skyriaus veiklos įgyvendinimą ir už jį atsiskaito, organizuoja apibendrintos informacijos apie Skyriaus veiklą teikimą ir (ar) tokią informaciją teikia;
 • rengia arba dalyvauja rengiant branduolinę saugą reglamentuojančius teisės aktus, įskaitant siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reglamentavimą ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais, rengia išvadas dėl branduolinę saugą reglamentuojančių teisės aktų projektų;
 • nagrinėja branduolinės energetikos objekto aikštelės vertintojo, licencijos, leidimų turėtojų, pareiškėjų ir kitų ūkio subjektų branduolinę saugą pagrindžiančius arba su branduoline sauga susijusius dokumentus, teikia išvadas dėl jų;
 • vertina kaimyninių šalių branduolinės energetikos objektų ir jų projektų branduolinę saugą;
 • planuoja ir vykdo ūkio subjektų patikrinimus, užtikrina, kad pavaldūs asmenys savo veikloje taikytų ūkio subjektų veiklos priežiūros principus;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl administracinės atsakomybės taikymo fiziniams asmenims, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia siūlymus dėl privalomų vykdyti nurodymų taikymo, vykdo tolesnę privalomų vykdyti nurodymų taikymo procedūrą;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka teikia pasiūlymus dėl licencijos ar leidimo pakeitimo, dėl licencijos ar leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
 • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja baudų juridiniams asmenims skyrimo procedūrą, dalyvauja tolesnėje baudų juridiniams asmenims taikymo procedūroje;
 • dalyvauja analizuojant asmenų, veikiančių branduolinės energetikos sektoriuje, patirtį, vertina ją branduolinės saugos požiūriu;
 • teikia informaciją Lietuvoje vykstančioms tarptautinėms misijoms, kitiems tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo renginiams;
 • dalyvauja rengiant ir rengia Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) vidaus administravimo teisės aktus;
 • konsultuoja VATESI darbuotojus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojus, ūkio subjektus, jiems teikia prašomą informaciją;
 • teikia pasiūlymus dėl VATESI ekstremaliųjų situacijų valdymo plano branduolinių avarijų atveju gerinimo;
 • nustatyta tvarka dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • vykdo saugą pagrindžiančių dokumentų peržiūros ir įvertinimo proceso savininko funkcijas;
 • VATESI viršininkui įgaliojus, atstovauja VATESI;
 • vykdo ankstyvojo pranešimo specialisto funkcijas;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, viršininko pavaduotojo branduolinei saugai nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, branduolinę saugą ir radiacinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis ir Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) leidiniais;
 • būti susipažinęs su branduolinių elektrinių technologijomis ir branduolinės saugos bei radiacinės saugos principais;
 • būti susipažinęs su šiuolaikiniais branduolinių reaktorių bei branduolinio kuro saugyklų fizikinių skaičiavimų, saugos analizės ir saugai svarbių charakteristikų kontrolės metodais, kompiuteriniais kodais ir jų panaudojimo galimybėmis bei mokėti nurodytas žinias taikyti praktiškai;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų srities fizikos krypties, matematikos ir kompiuterių mokslų studijų krypčių grupei priklausančios krypties arba technologijos mokslų srities inžinerijos krypčių grupei priklausančios studijų krypties išsilavinimą, ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą branduolinės energetikos srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 • atitikti Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme nustatytus reikalavimus, būtinus asmeniui įgyti teisę be palydos patekti į branduolinės energetikos objekto apsaugos zonas ir (ar) branduolinės energetikos objekto aikštelę, teisę be palydos dalyvauti vežant Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nurodytas branduolines medžiagas nustatytais kiekiais ir (ar) branduolinio kuro ciklo medžiagas;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant bei redaguojant dokumentus, išvadas bei rekomendacijas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymą ir apskaitą, teisės aktų rengimo taisykles;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • atsižvelgiant į patirtį ir į vidaus kokybės auditų rezultatus parengti Saugą pagrindžiančių dokumentų peržiūros ir įvertinimo procedūros aprašo, patvirtinto VATESI viršininko 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 22.3-25 „Dėl Saugą pagrindžiančių dokumentų peržiūros ir įvertinimo procedūros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Saugą pagrindžiančių dokumentų peržiūros ir įvertinimo procedūros aprašas), pakeitimus (atitinka pareigybės aprašymo 5.12 ir 5.16 papunkčius).
 • parengti kritiškumo saugą reglamentuojančių branduolinės saugos reikalavimų projektą (atitinka Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019 metų veiklos plano, patvirtinto Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. gruodžio 21 dienos įsakymu Nr. 22.3-329 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 01.01.02.01.01 priemonę ir pareigybės aprašymo 5.2 papunktį).
 • atlikti ūkio subjektų patikrinimus (atitinka Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019–2021 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2018 m. gruodžio 21 dienos įsakymu Nr. 22.3-329 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 01.01.01.01.03 priemonę ir pareigybės aprašymo 5.8 papunktį).