Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausiasis specialistas

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • vykdo VATESI eksploatuojamų patalpų priežiūrą pagal darbuotojų saugos ir sveikatos ir gaisrinės saugos reikalavimus ir organizuoja jų remontą, rengia ir teikia Skyriaus vedėjui remonto darbų sąmatų projektus, kontroliuoja jų eigą. Rūpinasi apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, nuotekų ir kitų sistemų tvarkingumu, kontroliuoja jų techninę būklę, organizuoja jų remonto darbus;
 • kontroliuoja VATESI eksploatuojamų patalpų gaisrinę būklę ir imasi priemonių gaisrinės saugos reikalavimams VATESI vykdyti;
 • įgyvendina teisės aktų nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus VATESI;
 • kontroliuoja VATESI patalpų fizinės saugos reikalavimų laikymąsi ir prižiūri patalpų gaisrinės apsaugos signalizaciją;
 • Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl lėšų poreikio investicijoms ir VATESI ūkinėms reikmėms;
 • Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl energetinių išteklių ir darbo priemonių poreikio, renka paraiškas iš VATESI padalinių apie reikalingas darbui priemones ir medžiagas;
 • vykdo VATESI darbuotojų aprūpinimą ilgalaikiu materialiuoju turtu (išskyrus kompiuterinę įrangą ir tarnybinius lengvuosius automobilius) ir atsargomis, atlieka darbo įrenginių gedimų šalinimą;
 • priima, perka, gabena, saugo, išduoda VATESI turtą (VATESI ilgalaikį materialųjį turtą (išskyrus kompiuterinę įrangą), finansinį turtą, atsargas), kuris jam perduotas, naudojasi darbe priemonėmis (VATESI tarnybiniais automobiliais ir kitomis priemonėmis), kurios jam perduotos;
 • registruoja VATESI gautas sąskaitas-faktūras ir teikia jas Finansų ir apskaitos skyriui;
 • rengia viešųjų pirkimų paraiškas-užduotis;
 • vykdo jam priskirto VATESI ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus kompiuterinę įrangą) ir atsargų kiekinę apskaitą;
 • rengia kartą per mėnesį įsigytų, sunaudotų ir likusių nepanaudotų atsargų kiekių ataskaitą ir pateikia Finansų ir apskaitos skyriui;
 • rengia ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus kompiuterinę įrangą) įvedimo į eksploataciją ir atsargų (ūkinio inventoriaus) atidavimo naudoti aktus;
 • kaip atsakingas už jam perduotą ilgalaikį materialųjį turtą ir atsargas asmuo dalyvauja VATESI viršininko įsakymu sudarytai komisijai atliekant ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus kompiuterinę įrangą), atsargų, finansinio turto inventorizacijas ir patikrinimus. Inventorizacijų ar patikrinimų metu komisijai pateikia jam priskirtą turtą;
 • rengia atsargų nurašymo aktus;
 • teikia informaciją VATESI ilgalaikio materialiojo turto ir atsargų pripažinimui nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti, Turto nurašymo ir likvidavimo komisijai;
 • nesant Skyriaus vairuotojo-automechaniko arba esant kelių tarnybinių automobilių poreikiui, vairuoja VATESI tarnybinį automobilį;
 • pildo vairuojamo tarnybinio automobilio kelionės lapus;
 • prižiūri vairuojamo tarnybinio automobilio švarą ir tvarką;
 • veda VATESI tarnybinių automobilių ridos apskaitą, rengia ir teikia Finansų ir apskaitos skyriui kuro nurašymo aktus;
 • vykdo prekių pakrovimo ir iškrovimo darbus;
 • vykdo mokėjimus banko kortele iš sąskaitos banke už paslaugas ir prekes ūkio reikmėms ir reprezentacijai. Rengia ir teikia Finansų ir apskaitos skyriui avanso apyskaitas už mėnesio faktines išlaidas ūkio reikmėms ir reprezentacijai;
 • pagal kompetenciją rengia VATESI sudaromų sutarčių projektus ir teikia Skyriaus vedėjui;
 • pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant VATESI viršininko įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;
 • dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • konsultuoja VATESI darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais;
 • pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;
 • vykdo Infrastruktūros ir darbo aplinkos valdymo ir Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo procesų savininko funkcijas;
 • vykdo kitus VATESI viršininko, Administravimo departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, duotus siekiant VATESI strateginių tikslų įgyvendinimo

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, statybos veiklą, patalpų remontą ir eksploatavimą, darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą;
 • žinoti Kelių eismo taisykles bei vairavimo įvairiomis eismo sąlygomis pagrindus, transporto priemonių, mechanizmų, prietaisų paskirtį, išdėstymą, sandarą, veikimą, gedimų požymius bei priežastis ir jų įtaką saugiam eismui, transporto priemonių remonto ir priežiūros reikalavimus;
 • būti susipažinęs su transporto priemonių eksploatacijos instrukcijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą ūkinio, materialinio-techninio aprūpinimo srityje;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnį kaip 5 metų praktinio vairavimo stažą;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • žinoti elgesio kultūros, profesinės etikos pagrindus;
 • savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):