Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vedėjas

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, užtikrina suplanuotos Skyriaus veiklos įgyvendinimą ir už jį atsiskaito, organizuoja apibendrintos informacijos apie Skyriaus veiklą teikimą ir (ar) tokią informaciją teikia;
 • planuoja investicijų lėšų poreikį investicijoms ir VATESI ūkinėms reikmėms bei teikia pasiūlymus Administravimo departamento (toliau – Departamentas) direktoriui;
 • planuoja energetinių išteklių ir materialinių vertybių poreikį, organizuoja paraiškų surinkimą iš VATESI skyrių apie reikalingas darbui priemones ir medžiagas;
 • organizuoja VATESI darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis;
 • organizuoja viešuosius pirkimus, reikalingų prekių, paslaugų ar darbų techninių specifikacijų parengimą, rengia viešųjų pirkimų dokumentus, inicijuoja viešųjų pirkimo komisijos posėdžius, organizuoja viešųjų pirkimų komisijos dokumentacijos tvarkymą, planų, skelbimų ir ataskaitų Viešųjų pirkimų tarnybai rengimą ir teikimą;
 • skelbia informaciją apie viešuosius pirkimus VATESI interneto svetainėje;
 • veda pirkimo verčių apskaitą, analizuoja VATESI viešųjų pirkimų vykdymą ir viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, nustatęs pažeidimus informuoja apie tai Departamento direktorių, VATESI viršininką ir Viešojo pirkimo komisijos pirmininką;
 • atsako už VATESI civilinę saugą, išskyrus branduolinių ir taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus radinio ir kitos radiologinės avarijos ir įvykio atvejus;
 • konsultuoja ir teikia pagalbą padaliniams Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo taikymo ir pirkimų vykdymo klausimais;
 • konsultuoja VATESI darbuotojus civilinės saugos, išskyrus branduolinių ir taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus radinio ir kitos radiologinės avarijos ir įvykio atvejus, klausimais;
 • organizuoja civilinės saugos, išskyrus branduolinių ir taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus radinio ir kitos radiologinės avarijos ir įvykio atveju, mokymus;
 • rengia VATESI ekstremaliųjų situacijų, išskyrus branduolinių ir taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus radinio ir kitos radiologinės avarijos ir įvykio atvejus, valdymo planą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano pakeitimo, rengia kitus civilinę saugą, išskyrus branduolinių ir taršos radioaktyviosiomis medžiagomis, pavojingo radioaktyvaus radinio ir kitos radiologinės avarijos ir įvykio atvejus, reglamentuojančius VATESI teisės aktus ir kitus dokumentus;
 • rengia VATESI sudaromų sutarčių projektus, juos derina su kitų padalinių darbuotojais ir juos vizuoja, kontroliuoja Skyriaus kompetencijai priskirtų sutarčių vykdymą;
 • organizuoja prekių pakrovimo ir iškrovimo darbus;
 • kontroliuoja bei užtikrina VATESI eksploatuojamų patalpų priežiūrą pagal elektros technikos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą, organizuoja patalpų priežiūrą ir remontą, švaros ir tvarkos palaikymą VATESI patalpose ir teritorijoje;
 • užtikrina VATESI eksploatuojamų patalpų gaisrinės būklės kontrolę bei priemonių pagal gaisrinės saugos reikalavimus vykdymą VATESI;
 • užtikrina ir organizuoja tinkamą transporto priemonių eksploataciją, remontą ir priežiūrą, koordinuoja vairuotojo-automechaniko vežimo grafiką;
 • rengia VATESI viršininko įsakymų ir kitų teisės aktų projektus bei pasiūlymus Skyriaus kompetencijos klausimais;
 • nesant Skyriaus darbuotojų, kurie naudojasi darbe VATESI tarnybiniais automobiliais, arba esant kelių tarnybinių automobilių poreikiui vairuoja VATESI tarnybinius automobilius, naudojasi darbe kitomis priemonėmis, kurios jam yra perduotos, perka ir saugo VATESI atsargas (kurą), kurios jam yra perduotos;
 • dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;
 • vykdo Pirkimų valdymo proceso savininko funkcijas;
 • vykdo kitus VATESI viršininko ir Departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų vykdymo srityje ir ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus įgyti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, statybos veiklą, patalpų remontą ir eksploatavimą, darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą, viešuosius pirkimus, dokumentų rengimą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus veiklą.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

 • parengti ir pildyti lentelę, kuria galėtų naudotis viešuosius pirkimus planuojantys ir kontroliuojantys asmenys, kurioje būtų galimybė rasti faktinę informaciją apie 2019 m. pirkimų plane pirkimams suplanuotų lėšų panaudojimą.
 • organizuoti elektros generatoriaus įrengimą.
 • parengti viršininko įsakymo dėl ilgalaikio turto ir atsargų (ūkinio inventoriaus) pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti VATESI veikloje projektą ir užtikrinti, kad pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti VATESI veikloje ilgalaikis turtas ir atsargos bus likviduoti, jeigu šio turto negalima panaudoti nė vienu iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 27 str. 1 dalies 1–7 punktuose nurodytų būdų.
 • įvertinti VATESI veiklos (teisės aktų, užduočių, pareigybių, atsakingų asmenų kvalifikacijos) atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktams ir parengti koreguojamųjų priemonių planą.