Pradžia Parašyti el. laišką Svetainės struktūra
Paieška:

Vyriausioji specialistė

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

registruoja ir tvarko VATESI siunčiamus, gaunamus ir  bendrus vidaus dokumentus;

siunčia arba priima siunčiamus dokumentus per e.pristatymas, Teisės aktų informacinę sistemą;

vykdo VATESI veiklos įsakymų ir kitų vidinių dokumentų registraciją, VATESI nustatyta tvarka tvarko ir saugo šiuos dokumentus, registruoja ir skelbia teisės aktus Teisės aktų registre;

vertina dokumentų tvarkymo ir apskaitos teisės aktų laikymąsi VATESI padaliniuose, informuoja ir konsultuoja VATESI valstybės tarnautojus, valstybės pareigūnus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, įforminimo ir kitais savo kompetencijos klausimais;

teisės aktų nustatyta tvarka rengia VATESI dokumentacijos planą. Prižiūri  dokumentacijos plano taikymą formuojant bylas VATESI padaliniuose, o pastebėjęs pažeidimų informuoja apie tai Skyriaus vedėją;

per Elektroninio archyvo informacinę sistemą derina dokumentų ir bylų apskaitos dokumentų duomenis su valstybės archyvu, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka dokumentai perduodami toliau saugoti;

 pagal teisės aktų reikalavimus, tvarko Skyriaus bylas ir VATESI dokumentų archyvą, atsako už archyvo bylų ir dokumentų apskaitą;

peržiūri ir priima į VATESI archyvą perduodamas bylas;

pagal kompetenciją tvirtina VATESI parengtų dokumentų ir nuorašų kopijas;

teikia pasiūlymus, rengia bei dalyvauja rengiant teisės aktų projektus dėl VATESI vidaus dokumentų tvarkymo, apskaitos bei archyvo;

pagal savo kompetenciją VATESI viršininkui įgaliojus atstovauja VATESI;

dalyvauja Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veikloje;

koordinuoja saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų formų rengimą, derinimą su atsakingomis institucijomis, atstovauja VATESI Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų  blankų technologinės apsaugos nustatymo komisijos posėdžiuose;

vykdo kitus VATESI viršininko, Administravimo departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su VATESI ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti VATESI tikslai.

 


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook ir viena iš pagrindinių interneto naršyklių (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari arba Opera);

atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ ar jos atitikmeniu;

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimo taisykles ir archyvų tvarkymą, sugebėti juos taikyti praktikoje;

gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą;

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

Pagrindiniai metų veiklos uždaviniai (užduotys):

  • Suorganizuoti nuolat ir ilgai saugomų bylų sutvarkymą ir perdavimą VATESI archyvui už 2017 metus. Parengti bylų apyrašų tęsinių projektus, įstaigos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymą.
  • organizuoti bylų (dokumentų), kurių saugojimo terminas pasibaigęs, vertės ekspertizę ir naikinimą.
  • 2020 m. dokumentacijos plano ir 2019 m. dokumentacijos plano papildymų sąrašo (prireikus) bei registrų sąrašo (prireikus) projektus parengti, suderinti su VATESI padaliniais ir nustatytu terminu pateikti LNVA derinimui.